Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.2.11 / dotaz č. 25854
Dobrý den,
Byla postavená FVE, povolená dodatečným stavebním povolením které je v právní moci. Vlastníci sousedních pozemků dali jednak výslovný souhlas s umístěním stavby a se zjednodušeným UŘ a také uvedli, že byli seznámeni s projektem a že s ním souhlasí. V technické zprávě projektu není zmínka o ochranném pásmu. Nyní dal soused na stavební úřad žádost o zastavení kolaudace, protože od nás požaduje, abychom dali souhlas se zkrácením ochranného pásma od hranice pozemku. Zajímalo by mě: 1. Vzniklo ochranné pásmo? 2. Má jejich požadavek na zkrácení ochr.pasma oporu v zákoně? je případně vymahatelný? nebo k němu stavební úřad nepřihlíží? 3. Můžou takto zastavit vydání kolaudačního souhlasu? a provozu FVE? (když podle stavebního zákona by se vydání kolaudačního souhlasu sousedů týkat již nemělo, neboť se nejedná o řízení? - §122 (3)stavebního zákona)
Vážený pane,
Ochranné pásmo okolo fotovoltaické elektrárny je spíše záležitost právní než technická a proto asi není explicitně zmíněno v technické zprávě projektu.
Podle § 46 odstavec 1 zákona č. 458/2000 Sb (Energetický zákon http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00458&cd=76&typ=r) ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí. Lze tedy předpokládat, že ochranné pásmo v tomto případě vzniklo.
Pokud jde o možnost zmenšení ochranného pásma tak to asi nebude možné, ale na to se musíte zeptat spíše právníka, to je mimo obor nás energetických poradců; pokud by to bylo posuzováno analogicky s jinými druhy ochranných pásem tak lze na webu najít rozhodnutí o zmenšení ochraného pásma (v případech kde je určeno nějakým výpočtem nebo posudkem) i o zamítnutí podobných žádostí (kde je vymezeno přímo zákonem, což je asi váš případ; podívejte se např. na diskusi na http://forum.mujmac.cz/read.php?144,128540).
Je také otázka proč vlastně váš soused o zmenšení ochranného pásma usiluje; je možné, že by jeho potřeba šla uspokojit jinak. V odstavci 11 je napsáno "Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, může provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy udělit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu. Souhlas není součástí stavebního řízení u stavebního úřadu a musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen".
Zda výše uvedená žádost může zastavit vydání kolaudačního rozhodnutí je opět spíše otázka na právníka, případně na stavební úřad.

S pozdravem Mgr.F.Macholda
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt tisk