Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.3.11 / dotaz č. 26127
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jaká tl. izolace (minerální vlny) je potřeba pro zateplení stěny skladby - sádrokarton,parotěsná izolace,minerální vlna,cihla 15 cm a polystyren 10 cm.
Dobrý den,
základní požadavky na stavební konstrukce jsou uvedeny v ČSN 73 0540-2/2007. Skladba konstrukce a tedy i tloušťky jednotlivých vrstev, včetně tloušťky tepelně – izolační vrstvy, musí splnit následující kritéria na:
- nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce
- součinitel prostupu tepla
- množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce
- roční bilanci kondenzace a vypařovaní páry uvnitř konstrukce

Všechna uvedená kritéria ovlivňují výslednou tloušťku tepelně – izolační vrstvy, proto při návrhu skladby konstrukce nebo tloušťky tepelné izolace je nutné ověřit splnění požadavků pro všechna kritéria.
Stanovení hodnot pro jednotlivá kritéria se provádí dle jednotné metodiky uvedené v ČSN 73 0540-4/2005. Podle postupů uvedených v této normě je tedy možné provést si výpočty osobně, je však nutno upozornit že jsou vyžadovány rozsáhlejší znalostí v oboru. Pro orientační výpočty lze použít on-line aplikace např.: http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty?obor=9 nebo využít demoverze komerčních programů firmy Protech či Svoboda software.
Provedl jsem stanovení tloušťky dodatečné tepelné izolace pro Vámi uvedenou skladbu.
Aby byly splněny základní požadavky ČSN 73 0540-2/2007 je nutno provést zateplení minerální vlnou s tepelnou vodivostí 0,045 W/mK v minimální tloušťce 1 cm. (bude dosaženo požadovaného součinitele prostupu tepla U,N,rq) V případě požadavku na dosažení doporučené hodnoty souč. prostupu tepla U,N,rc je nutno provést zateplení se stejným typem materiálu o minimální tloušťce 8 cm.
Odpovídá:  Ing. Jiří Merhout - EKIS Most Středisko pro úspory energie tisk