Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.3.11 / dotaz č. 26397
Dobrý den chtěl bych se zeptat jaké vnější a stropní zateplení by jste mi doporučili na zeď porotherm 400mm.Jedná se o bungalow cca 150m2.mockrát děkuji
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

U zdiva Porotherm 40 cm je potřeba uvést přesný typ zdiva a zdící malty (nebo lepidla) a způsob zdění. Tudíž ho bez těchto informací nemohu konkrétně hodnotit. Řada systémů zdění z těchto cihel již nepočítá s dalším zateplením, je to zdivo určené na použití bez dalšího zateplení, které splňuje zpravidla i doporučení na tepelnou izolaci dle ČSN 73 0540-2. Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla „U“ je 0,25 (W/m2.K), podívejte se na web na technické parametry Vašeho zdiva a porovnejte hodnoty – menší hodnota je lepší. Většinou však tyto systémy již nesplňují požadavky a doporučení pro nízkoenergetickou stavbu. Tato kategorie se objevuje v návrhu novelizace uvedené ČSN. Tam se uvádí pro nízkoenergetické stavby součinitel prostupu tepla „U“ do 0,15 (W/m2.K) a to již znamená zateplovat. Na nosný materiál stěny zateplením by se však použila určitě jiná cihla nebo tvárnice. Pokud se zatepluje zdivo o již poměrně dobrých izolačních vlastnostech (to je to Vaše), je nutné vyhodnotit výpočtem konstrukci z hlediska kondenzace vodní páry. Většinou nevychází při malých tloušťkách zateplení a je nutno počítat s izolantem od 12 až 14 cm výše. Požádejte projektanta o vyhodnocení.

Ke konstrukci stropu - při návrhu zateplení stropní konstrukce pod nevytápěným prostorem (pod půdou), se vychází rovněž z požadavků současné platné ČSN 73 0540-2. Tato norma stanovuje požadované a doporučené hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K) pro jednotlivé ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má (na rozdíl od dříve užívané hodnoty R - tepelný odpor). Ve vztahu k tepelnému odporu R je U přibližně převrácenou hodnotou R (U~1/R). Pro strop pod nevytápěnou půdou je požadovaná hodnota U 0,30 a doporučená hodnota součinitele prostupu tepla U je 0,20 (W/m2.K). Pro dosažení nízkoenergetického standardu je pak potřeba splnit hodnotu součinitele prostupu tepla „U“ dokonce pod 0,15 až 0,10 (W/m2.K).

Do celkové hodnoty tepelné izolace se započítávají všechny vrstvy skladby stropu. Započítat je potřeba vliv tepelných mostů dřevěných trámů, takže stanovit tloušťku potřebné izolace lze takto jen velmi orientačně. Aby se dosáhlo hodnoty doporučené, je potřeba konstrukci zateplit poměrně dost. Pokud by se použila vláknitá izolace (Orsil, Rockwool, Ursa) o tepelné vodivosti λ alespoň 0,042 W/m.K a byla položena souvisle na stávající strop (a patrně i mezi trámky), pak je potřeba celkové tloušťky alespoň 32 až 36 cm. Pokud by se mělo vyhovět požadavku na nízkoenergetický standard, pak počítat alespoň se 40, ale lépe více cm izolace.
V případě použití celulózové foukané izolace má tento izolant dle údajů výrobce tepelnou vodivost λ 0,039 až 0,043 W/m.K. Tloušťky by tedy byly stejné. Obdobně by dopadly pak tepelné izolace na bázi dřevité vlny apod., vždy je potřeba vyjít z konkrétní tepelné vodivosti izolantu.
Prostup vodní páry z interiéru do stropu není kvůli riziku kondenzace žádoucí, proto je potřeba osadit na vnitřní líc stropu funkční parozábranu.
Tu je možno provést jako fóliovou, ale je potřeba si uvědomit, že její správná funkce je závislá na dokonalém provedení (těsnosti). To znamená vzduchotěsně přelepit všechny spoje a návaznosti na okolní konstrukce, prakticky se to poměrně obtížně provádí, spoje fólie musí být podložené, aby se daly slepit, je problém s vedením elektroinstalace ke světlům skrz parozábranu apod. Proto se doporučuje provést parozábranu pomocí OSB desek na pero a drážku, spojované tmelem a s parotěsním přelepením všech spojů a návazností speciální parotěsnou páskou.
Skladba od spodu by mohla vypadat: sádrokarton – instalační dutina pro EI (vytvořená roštem) a následně vyplněná i tepelnou izolací (5 cm) – fóliová parozábrana (nebo utěsněné OSB desky) – konstrukce stropu s tepelnou izolací mezi trámy – horní příčný rošt a tepelná izolace do něj – prkenná podlaha. Výšku roštu přizpůsobit celkové potřebné tloušťce izolace.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č.Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk