Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.4.11 / dotaz č. 26759
Dobrý den,
mám dotaz jaká smí být vzdálenost fotovoltaické elektrárny od obytných budov?
Dobrý den,
konkrétní hranice pro odstup fotovoltaické elektrárny (FVE) od obytných budov stanovena není. Odstup mezi stavbami obecně upravuje vyhláška č. 501/2006 Sb (v platném znění), která říká, že:

"Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu."

Domnívám se, že v rámci stavebního řízení (při povolování FVE) může majitel obytné budovy požadovat takový odstup, aby byly splněny podmínky uvedené výše (samozřejmě tak mohou činit i další účastníci stavebního řízení, např. památkáři, hasiči atd.). Vodítem může být například to, že pro vzájemný odstup rodinných domů stanoví výše uvedená vyhláška odstup min. 7m. Lze předpokládat, že takovýto odstup by měl být dostatečný i pro FVE, pokud jsou splněny ostatní podmínky (např. požární bezpečnosti).

Pokud jde naopak o stavební řízení na obytnou budovu, která se má stavět vedle existující FVE, pak může majitel FVE vyžadovat tokvý odstup, aby budova FVE nestínila.

V každém případě je třeba počítat s tím, že FVE má dle energetického zákona ochranné pásmo 20 m (měřeno od vnějšího líce obvodového pláště, tj. v případě FVE od nejbližší části konstrukce nebo panelu). V tomto pásmu lze stavět budovy a provádět další činnosti jedině se souhlasem majitele FVE (viz § 46 zákona 458/2000 Sb.). Pokud se tedy má umístit obytná stavba v ochranném pásmu FVE, je potřeba souhlas jejího majitele. Pokud se naopak má stavět FVE blíže než 20 m od obytné (nebo jiné) budovy, musí její majitel počítat s tím, že případné stavební práce na budově (opravy, přístavby apod.) podléhají souhlasu majitel FVE. Domníváme se, že toto lze ošetřit např. zřízením věcného břemene.

Přejeme slunné dny!
J. Beranovský, K. Srdečný


Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk