Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.10.11 / dotaz č. 29376
> Dobrý den, stavíme svépomocí novostavbu RD v Brně. Materiál cihla
> Heluz 30STi + EPS14cm. V součsné době se chystáme zateplit strop na
> pultovoé střeše (sklon cca 9stupňů) ze sbíjených příhradových vazníků,
> šikminu zateplovat nehodláme. V současné době máme hotový SDK rošt,
> vzdálenost mezi roštem (horním CD profilem) a vazníkem pro vatu je
> 24cm, vazníky jsou od sebe cca 80cm. Máme tedy dát 24cm vatu mezi SDK
> rošt a vazník a pak ještě třeba napříč mezi vazníky dalších cca 10cm ?
> Kolik je dnes standartem při zateplování stropu minerální vatou ? Jaký
> pordukt byste v mém případě doporučili ?
>
> Drugý dotaz je, jakou použít parozábranu na spodek SDK roštu (nahoře
> jedna koupelna) ?
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Z Vašeho popisu vyplývá, že usilujete o nízkoenergetické řešení domu. Pokud jde o tloušťku zateplení stropu, řídí se normativními požadavky.
Současná platná norma ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – požadavky stanovuje dvě hodnoty tepelné izolace - požadovanou a doporučenou. Jedná se o hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K) pro jednotlivé ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má (na rozdíl od dříve užívané hodnoty R - tepelný odpor). Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace 0,30 a doporučená 0,20 (W/m2.K). V současné době se chystá revize této normy, která již bude zohledňovat cílové hodnoty pro nízkoenergetická a pasivní řešení. Doporučení na součinitel prostupu tepla U bude někde kolem 0,18 až 0,12 W/m2.K.
Pokud provedete zateplení dle Vašeho popisu – 24 cm průběžné tepelné izolace na bázi minerální nebo kamenné vlny a dalších 10 cm vloženo mezi spodní příhrady vazníků, bude celkové tloušťce 34 cm odpovídat hodnota součinitele prostupu tepla U cca 0,13 W/m2.K. Jistě se lze přimluvit o nějaké zvětšení tloušťky tepelné izolace, například 24 + 16 cm. Výhodou je, že prostor půdy bude patrně přístupný a bude možno i v budoucnosti izolaci přidat. Přesto doporučuji ji osadit ve větší tloušťce již nyní.
Určitý problém vidím v provedení parozábrany, která je pro tuto skladbu nutná. Co se materiálů týče – je na výběr poměrně široký sortiment od různých výrobců. Doporučit lze fólii s hliníkovou vrstvou, například DEKFOL N AL 170, nebo JUTAFOL REFLEX N 150 a jiné obdobné. Z technických listů různých výrobků vyčtete hodnotu ekvivalentní difúzní tloušťky Sd, která by neměla být v tomto případě menší než 150 (m).
Z popisů provedení se dočtete, že u reflexních fólií se doporučuje odstup fólie od sádrokartonu 4 až 6 cm, což nyní nebude již asi možno dodržet. Rošt je osazen a pokud bude fólie umístěna na jeho spodní hranu a pak přijdou SDK desky, bude odstup žádný.
Problém nastane i při provádění, protože parozábrana musí být ve všech spojích vzduchotěsně slepená (stejně jako napojení na okolní konstrukce), což v okamžiku když není ve spojích fólie podložená je prakticky nemožné. Dále při montáží SDK podhledu dle technologického předpisu na počet vrutů dojde i ke značné perforaci fólie. Rovněž i v místech prostupů kabelů EI. Z těchto důvodů nelze na parotěsnou příliš spoléhat. Prostor půdy pod krytinou by měl být odvětrán, aby vlhkost z tohoto prostoru odcházela. .
Skladby se navrhují po praktických zkušenostech trochu jinak. Používají se například OSB desky, které se tmelí ve spojích a přelepují těsnící páskou, pak mohou funkci parozábrany nahradit. Případně se pak ještě parozábrana vloží pod OSB desky, je tedy ve všech spojích podložená a slepení je bez problémů.
V daném případě lze situaci vylepšit zdvojením SDK podhledu, kde mezi dvěma deskami bude vytvořena mezera kolem 4 cm. Parozábrana by byla osazená na spodním líci horní desky, 4 cm vytváří instalační prostor pro EI a vlastní podhled z druhé SDK desky je pak pod. Dojde však ke snížené výšky místností.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk