Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.10.11 / dotaz č. 29967
Dobrý den,bydlíme v panelovém domě z cca 60.let v pronajatém bytě od majitele tohoto domu.Vytápění je řešeno kotelnou s kotlem,je společná pro 2 vchody s celkem 12 byty a umístěná ve sklepních prostorách.V našem bytě jsou na radiátorech umístěné původní staré regulační ventily (černé placky),se kterými není možné hýbat(je to stejné u dalších nájemníků).Neměl majitel domu všechny radiátory již dávno osadit novými regulátory?Nemá se k žádným opravám či výměnám obecně,takže i větrání nám zhruba ze čtvrtiny zajišťují okna,držící pohromadě jen silou vůle.
Dobrý den,
legislativní oporu povinnosti vlastníka budovy vybavit vnitřní tepelná zařízení přístroji regulujícími dodávku tepelné energie poskytuje zákon 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000, o hospodaření energií, § 6a- Energetická náročnost budov, odst. (10) a (11). Povinnosti oprav či výměny oken pak občanský zákoník.

(10) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Konečný spotřebitel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto zařízení“ Dále, pokud jako stavebník nebo jako vlastník budovy nevybaví vnitřní tepelné zařízení budovy přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům podle § 6a odst. (10) ve lhůtě podle § 14 odst. (2), který stanoví povinnost podle § 6a odst. 10 vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie musí být splněna do 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 1.ledna 2008.
(11) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek se musí řídit pravidly pro vytápění a chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem 6b), kterým je Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu, § 4 - Vnitřní rozvod tepelné energie, odstavec (1) Každý spotřebič tepelné energie se opatřuje armaturou s uzavírací schopností, pokud to jeho technické řešení a použití připouští. Každé otopné těleso se vybavuje ventilem s uzavírací a regulační schopností s regulátorem pro zajištění místní regulace a u dvoubodového napojení, vyjma jednotrubkových otopných soustav, též regulačním šroubením, pokud se nejedná o případ podle § 7 odst. (5), který říká, že k zajištění úsporného, bezhlučného a bezporuchového provozu celé otopné soustavy se použijí odpovídající technické prostředky.
Z praktické stránky a pohledu právní vymahatelnosti porušení (správních deliktů) výše uvedených ustanovení zákona 405/200 Sb. a prováděcích vyhlášek je zde prvotním dokumentem vámi uzavřená smlouva s nájemcem. Doporučuji tedy prvotně danou problematiku řešit na základě ustanovení této nájemní smlouvy. Ve vztahu k legislativě, je řešení složitější, mnohdy je potřebný odborný posudek, který potvrdí či nepotvrdí realizovatelnost technického řešení a přípustnost použití, zajištění úsporného, bezhlučného a bezporuchového provozu (viz výše zmiňované ustanovení § 4 a § 7 vyhlášky 193/2007 Sb. Porušení (správní delikty) zákona 406/2000 Sb. projednává územní inspektorát Státní energetické inspekce a to ve lhůtách do jednoho roku od oznámení deliktu, nejpozději však dvou let kdy byl spáchán.

Jiří Křupka, EKIS Bruntál
Odpovídá:  Ing. Jiří Křupka* - EKIS Bruntál tisk