Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.3.12 / dotaz č. 31786
Jaká norma, vyhláška, zákon, upravují PJ na jednotlivé byt.jednotky v SVJ.Jak jsou rozděleny plochy na ÚT, TUV, SV v bytové jednotce.
Děkuji za odpověď.
Vážený pane,
účtování tepla a teplé vody se řídí vyhláškou č. 372/2001 Sb. Tuto vyhlášku dále upřesňuje Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj
č.j. 28203/2002 - 71 ze dne 19. prosince 2002.

Podle těchto dokumentů je postup takový, že část tepla se rozúčtuje podle podlahové plochy a část podle údajů z měřidel (vodoměry, indikátory na radiátorech a jiné).

V praxi to funguje tak, že spotřeba tepla na vytápění, kterou naměří fakturační měřidlo na patě objektu, se rozdělí v poměru 40/60 (případně se může SVJ dohodnout, že rozdělení bude v poměru 50/50, jiné možnosti ale už legislativa nepřipouští).
Tzv. základní složka, která je obvykle 40% celkové spotřeby, se rozpočítá podle podlahové plochy bytů. To znamená, že pokud například váš byt má velikost 10% celkové podlahové plochy v domě, zaplatíte 0,1 x 0,4 = 0,04 = 4% z celkových nákladů na teplo.
Druhá část, tzv. spotřební složka (obvykle 60% celkových nákladů), se rozúčtuje podle měřidel. Obvykle má každý radiátor instalovaný tzv. indikátor topných nákladů, který se jednou ročně odečítá. Údaj každého indikátoru se někdy koriguje pomocí koeficientů, které by měly zohlednit např. polohu místnosti v domě (pokoj na rohu domu pod střechou by měl mít jiný koeficient než pokoj obklopený z několika stram sousedními byty). Tyto koeficienty obvykle navrhne a zdůvodní firma, která vám provádí rozúčtování tepla a SVJ je musí odsouhlasit. Celkový náměr všech indikátorů se pak sečte a rozdělí podle podílu jednotlivých bytů. Například pokud na váš byt připadá 15 % celkového náměru, zaplatíte 0,15 x 0,60 = 0,09 = 9% z celkových nákladů na teplo.
Dohromady pak zaplatíte za základní a spotřební složku celkem 9+4 = 13% celkových nákladů na teplo na vytápění v domě.

U teplé vody je postup obdobný. Rozdíl je v poměru základní a spotřební složky. Základní složka, která činí vždy 30% celkových nákladů, se opět rozúčtovává se podle podlahové plochy.
Spotřební složka, která která činí vždy 70% celkových nákladů, se rozpočítává podle údajů vodoměrů v jednotlivých bytech.
Toto se týká pouze tepla, které se spotřebovalo na ohřev TUV. Studená voda, která se ohřála, se rozdělí pouze podle vodoměrů.

Blíže viz výše uvedené dokumenty.
S pozdravem
J. Beranovský, K. Srdečný

Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk