Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.3.12 / dotaz č. 32322
1) Kterými zákony, vyhláškami a normami se musí řídit společnost dodávající do bytového nájemního domu teplo a TUV. Mám na mysli oblast hospodárného nakládání s energiemi-tedy zohledňování vnějších klimatických podmínek, vnitřních teplot, teploty TUV u koncového spotřebitele apod..2) Který státní orgán je způsobilý přijmout a odborně prošetřit podnět, pokud máme důvodné podezření, že společnost dodávající teplo tyto předpisy a normy nerespektovala a nerespektuje a zachází tedy s energiemi nehospodárně.Děkuji za odpověď!!!

1) Kterými zákony, vyhláškami a normami se musí řídit společnost dodávající do bytového nájemního domu teplo a TUV. Mám na mysli oblast hospodárného nakládání s energiemi-tedy zohledňování vnějších klimatických podmínek, vnitřních teplot, teploty TUV u koncového spotřebitele apod..

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a k němu příslušné prováděcí vyhlášky
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a k němu příslušné prováděcí vyhlášky
Důležité vyhlášky:
Vyhláška 194 ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
Vyhláška č. 210/2011 Sb. o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb
Vyhláška č. 349/2010 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
Nařízení č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Vyhláška č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu (pouze pro nové instalace)2) Který státní orgán je způsobilý přijmout a odborně prošetřit podnět, pokud máme důvodné podezření, že společnost dodávající teplo tyto předpisy a normy nerespektovala a nerespektuje a zachází tedy s energiemi nehospodárně.

Pokud se Váš dotaz týká obchodního vztahu mezi dodavatelem tepla a odběratelem tepla (tedy nejedná se o vyúčtování nákladů v domě), můžete se obrátit na Energetický regulační úřad (ERÚ viz www.eru.cz viz zákon 458/2000 Sb. § 17 odst. 4, odst. 7a,) ten může Váš podnět postoupit k vyřešení Státní energetické inspekci (SEI www.cr-sei.cz).

Správný postup by tedy byl reklamovat dodávku tepla u Vašeho dodavatele a podle jeho vyjádření postoupit případ dále Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ). Do oblasti pravomocí ERÚ také patří dohled nad dodržováním příslušných vyhlášek, tedy i dodržení Vámi zmíněné vyhlášky 194/2007 Sb.
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk