Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.7.12 / dotaz č. 34285
Dobrý den,

v současné době probíhá výstavba mého RD domu svépomocí. Dostal jsem se do stádia, že bych v průběhu měsíce rád zateplil dům z vnitřní strany a řeším jaké materiály použít.

Obvodové zdivo domu je 24 cm široké a bude zatepleno minerální izolací Nobasil FKD S o tloušťce 20cm a bude kotveno pomocí hmoždinek Ejother STRu 235 6 ks/m2. Okna RD jsou plastová trojskla, profil Salamnder BlueEvolution.

Chtěl jsem se Vás zeptat na odpovídající skladbu a materiály zateplení stropů a střechy mezi krokvemi.

Podkroví
- nevytápěný prostor za vazníky – nosná svislá konstrukce střechy:
- trojúhelníkový prostor nevytápěný - nepochůzí
- předpokládám zateplení nevytápěného prostoru na betonovém stropě o tloušťce 32 cm včetně zateplení podzednice a propojení s izolací venkovního pláště
- prosím o navržení vhodného materiálu zateplení (EPS či MV), skladbu konstrukce a zda a kde je nutné požít parozábranu a doporučení vhodných materiálů a tloušťky jednotlivých vrstev izolace
- hranice vytápěného a nevytápěného prostoru – výplň svislých vazníků
- prosím o schválení předpokládané skladby konstrukce případně navržení změn a doporučení vhodných materiálů a tloušťky jednotlivých vrstev izolace
- směrem z interiéru – dřevěné palubky, 2 cm vzduchová mezera (je nutná?), parozábrana, minerální izolace mezi vazníky 16cm, dřevěné desky, EPS 16 cm
- izolace šikmé střechy
- prosím o schválení předpokládané skladby konstrukce případně navržení změn a doporučení vhodných materiálů a tloušťky jednotlivých vrstev izolace
- směrem z interiéru – dřevěné palubky, 2cm vzduchová mezera (je nutná?), parozábrana propojená se svislou konstrukcí, minerální izolace 14cm v dřevěném roštu upevněném na krovky, 18cm minerální izolace mezi krovky, kontaktní střešní fólie Tyvec


Pochozí nevytápěná půda nad vytápěným prostorem
- prosím o schválení předpokládané skladby konstrukce případně navržení změn a doporučení vhodných materiálů a tloušťky jednotlivých vrstev izolace
- skladba konstrukce, na pohledové trámy budou přibyty z horní strany dřevěné palubky. Na palubky bych pokládal zateplení – otázka na Vás zní – je nutná parozábrana jestliže palubky zateplím 32 cm EPS? Pokud budu zateplovat minerální izolací, tak předpokládám, že je parozábrana nutná, pak je otázka zda může parozábrana ležet přímo na dřevěných palubkách nebo je nutné udělat mezi parozábranou a palubkami vzduchovou mezeru? No a pokud by byla minerální izolace, tak bych zhotovil dřevěné rošty, který bych vyplnil izolací v celkové tloušťce 32 cm z rol minerální izolace na která bych následně umístnil OSB desky či dřevěná prkna po kterých by bylo možné chodit.

Předem Vám děkuji za rady a odpovědi

Hezký den
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Celkem se jedná o 4 druhy skladeb. S tím, že v případě nepochůzného stropu za svislou konstrukcí a pochůzné části půdy se bude jednat o stejné doporučení tepelné izolace. Uvádíte, že dům má dosáhnout nízkoenergetických parametrů. Vycházíme tedy z doporučení současné platné normy ČSN 73 0540-2 Tepelně technické vlastnosti budov, požadavky ve znění z října 2011.

Norma rozlišuje tři hodnoty součinitele prostupu tepla a to – požadovanou, doporučenou a cílovou pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu v souladu s novými evropskými směrnicemi. Součinitel prostupu tepla U (jednotkou je W/m2.K) vyjadřuje tepelně izolační schopnost ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má (na rozdíl od tepelného odporu R, kde je to naopak).

Pro jednotlivé řešené konstrukce se zde uvádí požadavky:
Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro strop pod nevytápěnou půdou 0,30 a doporučená je 0,20 (W/m2.K). Pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu výstavbu je U 0,15 až 0,10 (W/m2.K).
Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro stěnu k nevytápěné půdě lehké konstrukce 0,30 (W/m2.K). Hodnota doporučená je 0,20 (W/m2.K), pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu 0,18 až 0,12 (W/m2.K).
Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro šikmou střechu do 45° s podkrovím 0,24 (W/m2.K). Hodnota doporučená je 0,16 (W/m2.K), pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu 0,15 až 0,10 (W/m2.K).
Z uvedeného plyne, že by bylo vhodné dostat se alespoň na hodnotu 0,15 a to ve všech případech, u šikmé střechy trochu lépe.

K navrženým materiálům – nepovažuji za vhodné kombinovat v jedné skladbě MV a EPS, především ne tak, aby polystyrén byl za MV směrem k exteriéru. Na paronepropustné izolaci je riziko kondenzace. Použití EPS na betonovém stropě je možné. Kolem pozednice bude vhodnější použít MV z důvodu snazšího provedení a neuzavření dřeva do polystyrénu. I tak je třeba zakryté dřevěné prvky impregnovat (Lignofix apod., lze použít transparentní), bude se jednat o krokve, pozednice, svislou konstrukci stěny a vaznici. Pohledové plochy stropních trámů být nemusí.
Všude kde bude izolace na minerální bázi použít parozábranu. Nevýhodou bude poměrně členité vedení rovin zateplení a to z hlediska provádění a vzduchotěsného napojení. Parozábrany v různých plochách na sebe musejí navazovat a vzájemné spoje nebo napojení fólie na zděné a betonové konstrukce pečlivě dolepovat samolepícími těsnícími pásky. Například trámový strop – omítka na stěně, šikmá rovina střechy – omítka na stěně, betonový strop – parozábrana ve svislé dřevěné stěně, svislá dřevěná stěna – šikmina a najdou se i další.
Dobře navazovat na sebe musejí i tepelné izolace, aby nevznikl tepelný most, ale to jistě víte.
K mezeře mezi palubkovým obkladem a parozábranou. Chápu ji jako instalační prostor vymezený latěmi, kudy lze vést například rozvod EI. Parozábrana je pak perforována jen v místech uchycení latí, nikoli v každé palubce. A hlavně vedení instalací neprochází skrz parozábranu. Mezeru (bude kolem 4 cm) lze pak rovněž vyplnit tepelnou izolací na bázi MV. Takže instalační dutinu provést.

K jednotlivým skladbám:
Betonový strop a EPS 32 cm – desky položit ve dvou vrstvách tak, aby byly přeložené spáry, netěsnosti u stěn dořešit nízkoexpanzní PU pěnou. Výhodou EPS bude položení v souvislé vrstvě bez přerušení nějakým roštem. Součinitel prostupu tepla U při této tloušťce běžného EPS s tepelnou vodivostí λ 0,039 W/m.K bude kolem 0,12 W/m2.K.

Výplň svislých vazníků s parozábranou, například zevnitř: palubky – instalační mezera 4 cm – parozábrana – výplň mezi sloupky 16 cm MV – 16 cm MV za sloupky. Při použití tuhých desek za sloupky možno vyskládat bez roštu, výhodou by tedy byla souvislá vrstva izolace. Součinitel prostupu tepla U této skladby s MV o tepelné vodivosti λ 0,040 W/m.K bude s orientačním započtením vlivu dřevěných sloupků kolem 0,15 W/m2.K. Zvýšení lze dobře dosáhnout výplní instalační mezery MV.

Šikmina (vytápěného prostoru): palubky – instalační mezera 4 cm – parozábrana – výplň v roštu pod krokvemi 14 cm MV – 18 cm MV mezi krokve. Součinitel prostupu tepla U této skladby s MV o tepelné vodivosti λ 0,040 W/m.K bude s orientačním započtením vlivu dřevěných krokví a dřevěného roštu pod krokvemi kolem 0,17 W/m2.K. S výplní instalační mezery MV 4 cm cca 0,15. Zde bych doporučil přidat na tepelné izolaci ještě cca 4 cm, tedy celkem 4 + 18 + 18 cm.

Nevytápěná pochozí půda (například): palubky - instalační mezera 4 cm vymezená latěmi – OSB desky na pero a drážku s tmelenými spoji a přelepením spojů parotěsnou páskou (splní funkci parozábrany, lze případně ještě pojistit parotěsnou fólií) – dále jako na betonovém stropě 32 cm EPS. Parozábranu zde proto, aby vzdušná vlhkost nepronikala do spár v EPS deskách. Rozdíl od betonového stropu – ten je do jisté míry parotěsný. V případě křížového roštu s MV ve dvou vrstvách přidat na tloušťce (zhoršení vlivem roštu) na cca 2 x 20 cm MV. Spodek stejně včetně OSB a parotěsné fólie, pochozí vrstvu z prken na sraz (ne OSB), aby skladba mezerami mezi prkny odvětrávala.

Podotýkám, že skladby by měl řešit projektant, který je s projektem podrobně obeznámen, takže popisy berte jako doporučení bez detailní znalosti stavby a sytému vytápění a větrání. Projektant by to měl požehnat, mohou být i jiné požadavky, které neznám a které je potřeba v řešení zohlednit. Děkuji za foto.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice