Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.1.13 / dotaz č. 38033
Dobrý den, provozuji restauraci v domě patřícím obci a každý rok mi vyúčtovávají služby za topení, ohřev vody vodné stočné, elektřinu, plyn, výtah. Při srovnání meziročních čísel, se náklady diametrálně liší. Např. za ohřev teplé vody jsem za rok 2011 platil cca 73 tis. Kč a za rok 2012, kdy jej spotřeba klesla o cca 10 % mi správce budovy účtuje cca 206 tis. Kč. A tak je to s většinou účtovaných položek. Jak muhu postupovat a bránit se takto nesmyslným číslům, kam se mohu obrátit, aby mi někdo poradil, jak mohu tyto údaje rozporovat, reklamovat ? Mnohokrát děkuji za radu.
Vytvoření obchodního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem tepla lze realizovat na základě zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. zákona č. 47/1992 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších úprav a doplňků obvykle jako smlouvu kupní. Obchodní zákoník je předpisem obecného charakteru, zaměřeným na celé spektrum existujících obchodních vztahů a stanoví pouze základní pravidla pro realizaci obchodních aktů. Specifické podmínky oblasti zásobování teplem je proto nutno řešit individuálně případ od případu a při uzavírání konkrétních smluvních vztahů je třeba posuzovat nejen aktuální místní podmínky, ale zajistit i návaznost na jiné dotčené legislativní oblasti, t.j. na předpisy z oblasti energetiky a z oblasti cen.

Předpisy v oblasti energetiky
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a k němu příslušné prováděcí vyhlášky
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a k němu příslušné prováděcí vyhlášky
Důležité vyhlášky:
Vyhláška 194 ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
Vyhláška č. 210/2011 Sb. o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb
Vyhláška č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Vyhláška č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu (pouze pro nové instalace)2) Který státní orgán je způsobilý přijmout a odborně prošetřit podnět, pokud máme důvodné podezření, že společnost dodávající teplo tyto předpisy a normy nerespektovala a nerespektuje a zachází tedy s energiemi nehospodárně.

Pokud se Váš dotaz týká obchodního vztahu mezi dodavatelem tepla a odběratelem tepla (tedy nejedná se o vyúčtování nákladů v domě), můžete se obrátit na Energetický regulační úřad (ERÚ viz www.eru.cz viz zákon 458/2000 Sb. § 17 odst. 4, odst. 7a,) ten může Váš podnět postoupit k vyřešení Státní energetické inspekci (SEI www.cr-sei.cz).

Správný postup by tedy byl reklamovat dodávku tepla u Vašeho dodavatele a podle jeho vyjádření postoupit případ dále Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ). Do oblasti pravomocí ERÚ také patří dohled nad dodržováním příslušných vyhlášek.