Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.2.13 / dotaz č. 38433
Dobrý den,
rádi bychom v rámci programu EFEKT 2013 realizovali konferenci a cyklus 5 tématických seminářů o problematice energetického managementu a OZE. JE možné podat žádost na všechny akce na jednom formuláři? Jsou uznatelným nákladem náklady na propagaci seminářů (inzerce) a náklady na koordinátora akce, který by vše administrativně zajišťoval? Předem děkuji za zodpovězení dotazu.
Vážení,
k Vašemu dotazu k případné podpoře konference a tematických seminářů zaměřených na téma energetického managementu a využití OZE Vám sděluji následující názor:
1. Program EFEKT 2013 v podporované aktivitě D1 - Kurz, seminář v oblasti energetiky, je zaměřen pouze na podporu organizování seminářů a kurzů a tedy nikoli na organizování konferencí, jak je rovněž Vaším záměrem.
2.Pokud budou tematické semináře zaměřeny na stejnou problematiku a budou mít stejný rozsah, domnívám se, že by měla postačovat jedna žádost obsahující zamýšlený cyklus seminářů. V případě, že semináře však budou rozsahem a tematicky odlišné, doporučuji podat žádosti na jednotlivé semináře samostatně, přičemž je třeba mít na paměti, že náklady nesmí na jeden den přesáhnout částku 150 000 Kč.
3.Dle odstavce 32 Programu EFEKT 2013, způsobilými náklady nejsou zejména náklady na opravu (zanedbaná
údržba) a náklady spojené se zajištěním finančních prostředků na realizaci akce nad rámec
poskytnuté dotace, např. úhrada nákladů na uzavření smlouvy o poskytnutí hypotéčního úvěru,
poplatky za vedení účtu, ocenění nemovitosti pro vklad zástavního práva, úhrada právních
služeb pro sepsání smlouvy o dílo s dodavateli, kolky týkající se listin potřebných k doložení
žádosti, zpracování žádosti, organizace výběrového řízení, autorský dozor, propagace atp.
Rovněž se lze domnívat, že neuznatelnými náklady budou i náklady na koordinátora. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že náklady na propagaci a koordinátora nelze považovat za uznatelné náklady.


doc.Ing.Roman Povýšil, CSc.
ENERGO-ENVI s.r.o.
Odpovídá:  Doc., Ing., Csc. Roman Povýšil* - EKIS Praha Energo-Envi tisk