Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.3.13 / dotaz č. 39199
Mám dotaz ohledně §7 odst 4 z.č.406/2000. Zajímá mě, na jaké budovy se ten odst. vztahuje, jestli i na stávající budovy nebo jako odst. 2 jen na případ větší změny dokončené stavby a nové stavby.
Jedná se o bytový dům, který vlastník soukromá fyzická osoba.
V úvodu chci poděkovat za položení dotazu na naší poradnu.
Novela zákona č.406/2000 Sb. s účinností od 1.1.2013 uložila nové povinnosti snižování energetické náročnosti budov a to pro širokou skupinu osob - pro stavebníky, vlastníky nebo společenství vlastníků.
Citovaný §7, zák.406/2000 Sb. řeší problematiku snižování energetické náročnosti u nové výstavby (odst.1), případ řešící větší změnu již dokončené stavby (v odst.2) nebo případy jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny (odst.3).
Dále určuje bez rozdílu v odst.4. stavebníkům, vlastníkům a společenstvím vlastníků nové povinnosti. Pro vás jako soukromého vlastníka budovy se vztahují body a), c) a d).
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů
c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených
prováděcím právním předpisem
d) řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem


U všech tří zákonných povinností jsou uvedeny odkazy na upřesnění nižším právním předpisem - vyhláškou. Ta bohužel do současné doby není uveřejněna, ale byl uveden termín platnosti vyhlášky upřesňující tuto problematiku s platností od 1.4.2013. Bude proto nutné počkat na uveřejnění této vyhlášky, která lépe upřesní a vymezí nově vzniklé povinnosti. Váš dotaz ale zněl, jestli se celý odst.4 bude vztahovat i na stávající budovy (u nichž nedochází k žádné změně provozování, změně nedokončené stavby, přístavbě, ...). Pokud v tomto směru vyhláška neupřesní, vztahují se tyto povinnosti bez rozdílu i na vlastníky či společenství vlastníků stávajících budov, tedy i na vás.

Na závěr ještě dodávám, že existuje v odst.5 přesné vymezení budov, které se i za splnění určitých okolností mohou procesu snižování energetické účinnosti zprostit a procesy úspornosti na ně nebudou aplikovány.
Dále ještě exituje v odst.7 zúžení množiny budov - rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci, u kterých se vlastníci budov rovněž zbavují povinnosti vybavit budovu přístroji regulující a registrující dodávku tepla a zajištění nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby.

Dnešní den spatřila světlo světa vyhláška č.78/2013 o energetické náročnosti budov. Ohledně vaší otázky platí vše, co je výše uvedeno, tudíž povinnost u stávajících budov v §7 odst.4 písm.a) platí i pro vás.

Ing. Petr Maule, EKIS Plzeň 3008
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk