Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.4.13 / dotaz č. 39411
Dobrý den,
ve Vyhlášce č.372/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj pro stanovení pravidel pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, se v § 6 odst. (5) b) píše:
5) Dojde-li ke změně konečného spotřebitele v průběhu zúčtovacího období a nejsou-li známy odečty k termínu změny, vlastník rozdělí
b) základní složku nákladů na tepelnou energii na vytápění v poměru počtu dnů vytápění bytu nebo nebytového prostoru před a po termínu změny konečného spotřebitele

V případě, že tedy dojde v průběhu zúčtovacího období (kalendářní rok) ke změně spotřebitele tepla v jednom bytě a provádí se vyúčtování jak složky základní, tak i spotřební, a nejsou známy odečty k termínu změny spotřebitele, provádí se vyúčtování základní složky dle § 6 odst. (5) b) také v závislosti na skutečné klimatické náročnosti příslušných částí zúčtovacího období či nikoliv ?

Např. :
Spotřebitel "A" ...... užíval byt v měsících 01-03, tj. 90 dní, klimatická náročnost 49 %
Spotřebitel "B" ...... užíval byt v měsících 04-12, tj. 275 dní, klimatická náročnost 51 %
Základní složka tepla na bytě za celé zúčtovací období (kalendářní rok) ............ X

Je potom správný výpočet základní složky tepla dle § 6 odst. (5) b) pro spotřebitele "A" takto : X / 365 * 90 nebo takto : X * 49 / 100 ?


Dobrý den, k Vašemu dotazu uvádíme, že ve Vaší úvaze jsou obě myšlenky správné, pokud máte instalovány indikátory RTN (Rozdělovače Topných Nákladů):
- základní složka dle počtu dnů užívání nemovitosti,
- spotřební složka s respektováním klimatické náročnosti.

Dělení mezi obě složky pak předepisuje § 4 citované vyhlášky. V případě, že nemáte instalovány RTN, pak vyúčtování bude respektovat jen klimatickou náročnost. Příloha č.3 vyhlášky Vám nabízí dlouhodobý klimatický poměr, t.j. 49% za uvedené období 01-03, ovšem jste -li z Ostravy, tak např. v roce 2012 za stejné období je poměr opačný a činí 51 % vůči zůstatku roku (pozn. výpočet vychází z tzv. denostupňů). Z toho důvodu je přesnější vycházet z fakturace za tepelnou energii pro vytápění než z dlouhodobé teorie. Údaje o spotřebě tepla pro vytápění Vám poskytne vlastník nemovitosti, který má uzavřenou smlouvu s dodavatelem energií.

Pro úplnost ještě uvádíme, že i v tomto dílčím vyúčtování je potřeba uplatnit jiný způsob vyúčtování pro teplou užitkovou vodu, která ovšem nebyla předmětem dotazu.
Odpovídá:  Ing. Libor Valový - EKIS Ostrava DK projekt tisk