Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.5.13 / dotaz č. 40060
Dobrý den. Existuje, prosím, možnost kontroly výpočtu vyúčtování za teplo? Pro běžného spotřebitele je to neřešitelné, bohužel. Dostali jsme vyúčtování a po několika dnech další, které se podstatně liší. Navíc to nekoresponduje (ani s ohledem na zvyšování cen energií)s vyúčtováním předešlého období. Mávnout nad tím rukou a být odkázán v této těžké době na důvěru v to, že je to správně, se mi nejeví jako úplně nejlepší. Ale nevím, zda vůbec je možné se v tak komplikované Petr Cahák
Hezký den,

výpočty můžete kontrolovat i Vy a přitom vyjít z povinných údajů, které podle § 7 odst. 1 písm. (g) vyhlášky č. 372/2001 Sb. má rozúčtovatel povinně uvést ve vyúčtování. Jedná se o koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy nebo započitatelné podlahové plochy konkrétního bytu či nebytového prostoru a pro přepočty odečtů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění u konečného spotřebitele“.

Zde jsou citace z vyhlášky 372/2001 Sb., které by Vás ještě mohly zajímat.

§ 7

Vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé
užitkové vody konečným spotřebitelům

(1) Náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody
připadající na konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce se vyúčtovávají nejméně jednou ročně,
a t o nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. V tomto termínu
vlastník zajistí, aby s konkrétním vyúčtováním byl písemně seznámen konečný spotřebitel.

(2) Ve vyúčtování vlastník uvede

a) za zúčtovací jednotku odděleně spotřebu tepelné energie na vytápění, spotřebu tepelné
energie na ohřev užitkové vody v GJ a množství vody v m3 spotřebované na poskytování
teplé užitkové vody,

b) za zúčtovací jednotku odděleně jednotkové ceny tepelné energie na vytápění a tepelné
energie spotřebované na ohřev užitkové vody v Kč/GJ a vody spotřebované na poskytování
teplé užitkové vody v Kč/m3,

c) za zúčtovací jednotku celkové náklady v Kč odděleně na tepelnou energii na vytápění a na
tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a n a vodu spotřebovanou na
poskytování teplé užitkové vody, podíly základních a spotřebních složek nákladů na
tepelnou energii na vytápění a nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev
užitkové vody v % a Kč,

d) podlahovou plochu a započitatelnou podlahovou plochu zúčtovací jednotky a bytu či
nebytového prostoru konečného spotřebitele v m2, v případě poskytování teplé užitkové
vody průměrný počet osob užívajících byt či nebytový prostor konečného spotřebitele a za
celou zúčtovací jednotku v zúčtovacím období, součet skutečných a přepočtených náměrů
instalovaných měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění zúčtovací jednotky a bytu či
nebytového prostoru konečného spotřebitele, součet náměrů instalovaných vodoměrů za
zúčtovací jednotku a náměr instalovaného vodoměru (vodoměrů) teplé užitkové vody v bytě
č i nebytovém prostoru konečného spotřebitele a v e společných prostorách zúčtovací
jednotky rozúčtovávaných přímo mezi jednotlivé konečné spotřebitele podle evidence
spotřeb v m3,

e) spotřebu tepelné energie n a vytápění za zúčtovací jednotku vyjádřenou v GJ na m2
započitatelné podlahové plochy,

f) podíly nákladů připadající na konečné spotřebitele s uvedením základních složek,
spotřebních složek a celkových nákladů v Kč, a to zvlášť na tepelnou energii na vytápění, na
tepelnou energii n a ohřev užitkové vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé
užitkové vody,

g) koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy nebo započitatelné
podlahové plochy konkrétního bytu č i nebytového prostoru a pro přepočty odečtů měřičů
tepelné energie nebo indikátorů vytápění u konečného spotřebitele,

h) výši a součet zaplacených záloh konečným spotřebitelem a vyčíslení rozdílu mezi
zaplacenými zálohami a náklady připadajícími na konečného spotřebitele,

i) lhůtu a způsob uplatnění reklamací proti vyúčtování konečným spotřebitelem; tato lhůta
nesmí být kratší než 21 dnů,

j) způsob finančního vypořádání nedoplatku nebo přeplatku vypočteného podle písmena h).

( 3 ) Vlastník seznámí konečného spotřebitele na jeho žádost s podklady, ze kterých
vyúčtování vychází, případně se způsobem rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění
a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi ostatní konečné spotřebitele v zúčtovací
jednotce.

(4) Po uplynutí lhůty pro uplatnění reklamací konečných spotřebitelů vlastník do 30 dnů
provede v případě jím uznaných reklamací opravu vyúčtování nedoplatku nebo přeplatku záloh,
s kterou neprodleně písemně seznámí konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce.

(5) Nedoplatek a nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování podle odstavce 2 písm. h) je
splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Pokud byly uplatněny
reklamace, které vlastník uznal, j e konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do 8
kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.

O konzultaci můžete požádat příslušný územní inspektorát Státní energetické inspekce.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB