Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.5.13 / dotaz č. 40164
Dobrý den, v našem domě s 33 byty měl jeden nájemník náklady na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové ploch o více než 40% vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky - § 4 odst. 4 vyhl. 372/2001 Sb. Vlastník domu postupoval při vyúčtování tak, že tomuto nájemníkovi snížil spotřební složku tak, aby nepřesáhla stanovenou hranici, a rozdíl rozpočítal mezi zbývající nájemníky. Je to správný postup?
Předem děkuji za odpověď.
Vážená paní,
vámi popsaný případ neupravuje vyhláška č. 372/2001 Sb. zcela jednoznačně.
V případě, že v některém bytě budou náklady na vytápění (na 1 m2) vyšší o 40% než je průměr (viz §4 odst. 4), pak je vlastník povinen upravit metodu výpočtu. Tato úprava je specifikována v §4 odst. 3: Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.

V příloze vyhlášky jsou postupy, které lze pro rozdělení nákladů použít, nicméně v zásadě může vlastník použít i jiný postup. Nejspíš i ten, který uvádíte vy. Je to celkem běžný postup: byty, které spotřebu přesahují, se „stlačují“ k průměrné spotřebě, tak aby byt, který se nejvíce odchyloval od hranice ±40% na 1 m2, byl těsně pod touto hranicí a ostatní byty platily úměrně ke své spotřebě a k tomuto bytu.

Doporučoval bych vám požádat vlastníka, aby vám na schůzi nájemníků vysvětlil postup výpočtu pro rozúčtování tepla. Důležité je, aby vám zdůvodnil použití různých koeficentů pro jednotlivé byty, resp. pro poměrové měřiče tepla. Správný postup by měl být takový, že se vypočte teoretická spotřeba tepla pro každou místnost, při vytápění na 20°C. Poté se celková spotřeba pro dům rozpočítá na tyto místnosti tak, aby platba za 1 m2 byla pro všechny stejná. Náklady by tedy neměly záviset na tom, zda jde o místnost na rohu, pod střechou nebo uprostřed domu obklopena dalšími vytápěnými místnostmi. K tomu slouží právě koeficenty přepočtu.

Současně je potřeba aby vám zdůvodnil, jak bude postupovat v případě vyšší spotřeby (typicky u bytu, kde se hodně větrá), nebo u nižší spotřeby (např. byt, kde jsou radiátory trvale zavřené). Můžete se pak s vlastníkem dohodnout i na jiném způsobu rozúčtování.

Přejeme příjemné bydlení!
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk