Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.6.13 / dotaz č. 40599
Dobrý den,
Bochemie Bohumín a.s. je soukromá firma (cca 700 zaměstnanců), která vyrábí chemické výrobky, např.Savo. Teplo a pára pro otop i výrobní technologie jsou zajišťovány provozem centrální plynové kotelny. Kotelna je již fyzicky na hranici životnosti, technologicky zastaralá z r.1960. Byla vypracována studie decentralizace zdroje tepla a páry do jednotlivých objektů, která se na základě značné úspory paliva (zemního plynu) mimo ekonomických přínosů pozitvně promítne i do celkového snížení emisí do ovzduší, což je v lokalite Bohumín zvláště vítané. Realizace lokálních plynových kotelen, rekonstrukce topení a opatření k zamezení zbytečných úniků tepla představuje investici cca 27-30 mil.Kč. Existuje možnost zařazení tohoto projektu do některého z operačních programů od r.2014-15 a získání dotace k realizaci? Pokud ano, tak do kterého a jak začít? Zachování a rozvoj firmy v této lokalitě má i celospolečenský dopad, protože v tomto regionu (okr.Karviná) je jedna z nejvyšších nezaměstnaností v ČR a znečištění ovzduší je vůbec nejvyšší. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
pro podnikatelský sektor jsou vypisovány výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) se specifikací EKO-ENERGIE, prioritní osa 3 - Efektivní energie.
Správcem dotačního programu je MPO, zprostředkující orgán CzechInvest - Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

Poslední výzvy byly vyhlášeny:
2010 - únor - EKO-ENERGIE III.
2012 - květen - EKO-ENERGIE III. prodloužená výzva.

předpoklad další výzvy:
2014 - květen - nová etapa 2014-2020

Konkrétní - podporované aktivity v rámci výzev mj.:
 Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu, vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti.
 Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla.

Předkládaný projekt - žádost o podporu bude hodnocen podle následujících kriterií:
1. Ekologický přínos - měrné náklady na snížení emisí Kč/kg CO2 za rok.
2. Prokázání absolutní úspory tepelné energie v % proti původnímu stavu.
3. Ekonomická efektivnost - vnitřní výnosové procento IRR.
4. Regionální hledisko (bonus za lokalitu v ohroženém prostředí).

Podle EA je tedy možno vypočítat proveditelnost úspěchu připravené žádosti o podporu.
Dotace se nabízí pro velké podniky ve výši 30 % uznatelných nákladů.

Předpokládaný harmonogram vyřízení žádosti:
1. Výzva k podání žádosti - květen 2014
2. Lhůta pro podání žádosti - červen 2014 (musí být EA, rozpočet projektu, studie proveditelnosti, vlastní tzv. „plná žádost“.
3. Vyjádření k projektu - listopad 2014
V případě kladného vyjádření k projektu je možno zahájit výběrové řízení na dodavatele investice a následně práce zahájit.
Odpovídá:  Jiří Tomsa* - EKIS Ostrava EZE tisk