Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.6.13 / dotaz č. 40867
Dobrý den,

měla bych dotaz týkající se ekonomické výhodnosti instalace kogenerační jednotky u velkoodběratelů.

Zajímalo by mě, jakých úspor může podnik dosáhnout, v případě, že si pořídí kogenerační jednotku, ve které si bude vyrábět elektřinu pro vlastní spotřebu. Od kterých regulovaných složek ceny elektřiny (Přenos, distribuce, OZE, systémové služby, decentrální výroba, operátor trhu) bude konkréntně odběratel oproštěn, případně které složky ceny se ho budou týkat i nadále a v jaké výši?

Dále bych se chtěla zeptat, zda-li se na elektřinu vyrobenou prostřednictvím kogenerační jednotky vztahuje osvobození od daně z elektřiny?
Děkuji
Ekonomika kogenerační jednotky
Tam, kde má kogenerační jednotka doplnit nebo nahradit stávající zdroj tepla (kotel), bývá rozhodujícím parametrem krytí vlastní spotřeby elektřiny. Kogenerační jednotka spotřebuje na výrobu jedné kWh elektřiny zemní plyn v ceně cca 2,50 Kč/kWh, servisní náklady jsou cca 0,40 až 0,60 Kč/kWh. Je-li cena elektřiny ze sítě vyšší než 3 Kč/kWh, je už výhodné provozovat kogenerační jednotku pro krytí vlastní potřeby a teplo navíc je "zdarma". Větším odběratelům elektřiny, kteří platí za připojený elektrický příkon a špičkový odběr, může kogenerační jednotka tyto platby výrazně snížit.
Elektřinu z kogenerační jednotky je také možné prodat do veřejné sítě. Provozovatel distribuční soustavy (regionální energetický podnik) je povinen tuto elektřinu vykoupit, jsou-li dodrženy technické podmínky. Výši výkupní ceny předepisuje Energetický regulační úřad (ERÚ), je však možné dohodnout individuálně cenu jinou, zejména pro dodávky ve špičce.
Někteří dodavatelé zemního plynu nabízejí pro kogenerační jednotky speciální ceny plynu. Pokud je palivem bioplyn, dřevoplyn nebo jiný druh biomasy, může být ekonomicky výhodnější elektřinu prodat do sítě. I zde je výkup povinný a ceny určuje ERÚ.
Pro výstavbu kogeneračních jednotek využívajících obnovitelné zdroje energie lze také získat i dotace z různých zdrojů, zejména strukturálních fondů EU, dále České energetické agentury a Státního fondu životního prostředí.
Rozhodnutí o instalaci kogenerační jednotky však musí předcházet pečlivý ekonomický rozbor jejího provozu. V neposlední řadě závisí možnost použití i na způsobu financování stavby (výše úvěru, úroků, doba splatnosti).
Jaké jsou přínosy z instalace kogenerační jednotky pro odběratele energií?
Mezi hlavní přínosy instalace kogenerační jednotky patří:
• Snížení ceny tepla
• Příjem z pronájmu nemovitostí (např. místa v kotelně)
• Úspora na ekologické dani ze zemního plynu

• Snížení nákladů na běžnou údržbu a provoz ostatních energetických zařízení
• Prodloužení životnosti ostatních energetických zdrojů tím, že nejsou provozovány v letních měsících, kdy je v provozu pouze kogenerační jednotka
• Snížení ceny silové elektřiny
• Snížení roční rezervované kapacity
• Snížení platby distribučních poplatků (poplatek za použití sítí)
• Nová kogenerační jednotka může sloužit jako záložní zdroj (dieselagregát)

tj. konkrétně k Vašemu dotazu, z elektrické energie, kterou vyrobíte pro vlastní potřebu žádné poplatky neplatíte (distribuční, ekologickou atp.).
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství tisk