Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.7.13 / dotaz č. 41128
Dobrý den,
v souvislostí s vyhlášením programu Nová zelená úsporám bych se rád zeptal na možnosti čerpání dotace. Vlastníme starší rodinný dům, který má z ulice dvě nadzemní podlaží a ze dvora jedno, část domu je podsklepena.
Máme záměr provést rozsáhlou rekonstrukci domu. Uvažujeme o přestavbě půdy na podkrovní obytný prostor, zateplení fasád, výměnu oken a dveří a výměnu kotle na tuhá paliva za kotel plynový. Dá se, na základě výše uvedeného popisu, stanovit možnosti pro vstup do programu.
Děkuji.
Dobrý den,
Na základě výše uvedeného popisu lze uvést základní informace k programu a povinnosti pro splnění podmínek přijatelnosti do programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Z pohledu jednotlivých oblastí jsou možnosti následující:
Oblast podpory A:
Parametry programu jsou nastaveny tak, aby šlo prakticky o komplexní řešení obálky budovy. Je možné provést opravu tak, že je dosaženo 0,95 násobku průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy u tzv. „Referenční budovy“. Prakticky se jedná o kompletní řešení ochlazovaných konstrukcí. Tedy obvodové stěny, okna, dveře, střecha, strop nebo stěna do půdy a dále i zásahy do konstrukcí jako např. stropy nad suterénem, podlahy na terénu apod. Úpravy těchto dílu stavby činí někdy nemalé komplikace. Zásahy do podlah jsou poměrně nákladné a výrazně ovlivňují provoz objektu. Zateplení ochlazovaných stropů v suterénu není u RD často možné vzhledem k malé světlé výšce podzemního podlaží.
Další možností v této oblasti je přistoupit k částečné rekonstrukci, ale je nutno splnit požadavek na měrnou roční potřebu tepla na vytápění na úrovni 70kWh/m2 za rok. Této hodnoty lze u rekonstrukcí dosáhnout při značném rozsahu oprav majících vliv na snížení energetické náročnosti budovy. Často se bude jednat opět o kompletní opravu včetně problematických částí objektu, jak bylo uvedeno dříve.
V případě, že tyto podmínky jsou splněny, pak lze docílit 30% dotace z uznatelných nákladů.
Lze podpořit i opatření, která souvisejí se zvětšováním obytné části domu, např. půdní vestavba. Omezením v takových případech je to, že pokud se celková energeticky vztažná plocha (součet všech ploch „vytápěných“ podlaží uvažovaných z vnějších rozměrů) zvětší nad 350m2 nebo více jak o 100% (oproti původní), pak nárok na dotaci zaniká. Nárok na dotaci zaniká při nesplnění třeba jedné z těchto podmínek.
V této části dotace je podporováno i pořízení „Odborného posudku“ (technických podkladů) a to ve výši 10 tis. Kč.

Oblast podpory C:
Oblast se týká podpory výměny původního zdroje na spalování fosilních paliv za zdroj obnovitelný nebo za plynových kondenzační kotel. V případě kombinace opatření z oblasti A a C je dotace na instalaci nového vybraného zdroje vyšší, než by byl zdroj bez stavebních úprav a navíc, lze pak čerpat bonus za kombinaci ve výši 10 tis. Kč.
V případě, že žadatel má zájem pouze o výměnu zdroje bez dalších stavebních úprav, pak je dotace nižší a samozřejmě odpadá bonus za kombinaci opatření. Je podporováno pořízení „Odborného posudku“ pro účely programu ve výši 5tis. Kč. Při samostatné výměně zdroje je nutno splnit podmínku měrné roční potřeby tepla na vytápění u objektu, ve kterém se bude zdroj měnit. Limitní hodnota byla stanovena na úrovni max. 150 kWh/m2 za rok. Tady může dojít k situaci, kdy žadatel bude nucen provést nějaká opatření ve stavební části, aby snížil měrnou náročnost pod hodnotu 150 kWh/m2 za rok, ale tato opatření nebude moci uplatnit v části A programu (částečné zateplení jenom za účelem snížení měrné náročnosti).

Obecně lze konstatovat, že podmínky programu jsou nastaveny daleko přísněji než podmínky původního běhu programu z let 2009 a 2010.
Skutečná přijatelnost projektu do programu, rozsah nutných opatření, tloušťky jednotlivých izolací apod. lze ověřit výpočtem.
Bura
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta tisk