Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.8.13 / dotaz č. 41638
Dobrý den,

mohla bych požádat o vysvětlení §3 odst.1 v metodickém pokynu pro rozúčtování UT a TUV....

Do nákladů za tepelnou energii např. nepatří náklady
na pořízení indikátorû çi měřidel v bytech, náklady na vyregulování
soustav ústředního vytápění a rozvodného systému
TUV v domě, náklady na odečty indikátorû a měřidel v bytech
a rozúçtování nákladů na vytápění a poskytování TUV apod.

Jde mi zejména o to, které náklady se počítají na vytápění. V SVJ domě je plynový kotel, který obstarávají kotelníci, navíc zde vstupuje elektro společné prostory, opravy kotle atd. Mám jen tedy počítat se skutečnou spotřebou tepla a náklady použít z fondu oprav?

předem děkuji za odpověď?

Dobrý den,

vyhláška č. 372/2001 Sb. stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, §3 odst. (1) vyhlášky rozděluje tyto náklady do tří skupin, v nichž se provádí samostatné rozúčtování. Vyhláška se nezabývá stanovením těchto nákladů, pouze se v tomto odstavci odkazuje na předpis pro jejich stanovení (zákon 526/1990 Sb. v aktuálním znění). Metodický pokyn k vyhlášce v tomto odstavci pak pouze uvádí příklady nákladů, které do nákladů na tepelnou energii na vytápění, na tepelnou energii spotřebovanou k přípravě TV a náklady na pitnou vodu k přípravě TV nepatří a současně zdůrazňuje, že žádné jiné nákladové položky, účtované konečným spotřebitelům, než podle cenových předpisů, vztahujících se k ceně tepelné energie, do kalkulace ceny nevstupují.
Kromě výše uvedeného zákona musí být kalkulace ceny tepelné energie v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie pro příslušný kalendářní rok. Pro rok 2013 je to Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2012 ze dne 25. října 2012, k cenám tepelné energie.
Které položky uvedeného kalkulačního vzorce pro stanovení nákladů na tepelnou energii (příloha č. 3 cenového rozhodnutí) lze použít pro Váš konkrétní případ, Vám doporučuji konzultovat s daňovým poradcem v závislosti na způsobu provozování kotelny a vedení účetnictví.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK tisk