Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.11.13 / dotaz č. 44895
Sehr geehrte Damen und Herren,
werden bei Ihnen Gewerbliche Gebäudesanierungen mit einen Eimalzuschuss durch den Staat gefördert wie bei uns in Österreich ?

Vážené dámy a pánové,
jsou u vás státem podporovány rekonstrukce komerčních budov formou jednorázové dotace, jako je tomu u nás v Rakousku?
Die Wärmedämmung von gewerblichen Gebäuden wird bei uns nur durch das Programm Öko-Energie im Rahmen des Operationellen Programms Unternehmen und Innovation (OPPI) unterstützt. Dieses Operationelle Programm verwaltet das Industrie- und Handelsministerium durch die Agentur CzechInvest. Es wird hauptsächlich durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (58%) und aus dem Staatshaushalt (15%) finanziert. Das Ziel des Öko-Energie-Programms ist es, die Energieintensität der Produktion zu reduzieren und die Nutzung der erneuerbaren und sekundären Energiequellen zu erhöhen. Im Zeitraum 2007-2013 wurden 4 Aufrufe angekündigt. Der gesamte zugewiesene Betrag war etwa 10 Mrd. CZK.

Zateplování komerčních budov je u nás podporováno pouze z programu Eko-energie v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tento operační program spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím agentury CzechInvest. Financován je především z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) (58%) a ze státního rozpočtu (15%). Cílem programu Eko-energie je snižování energetické náročnosti výroby a vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. V období let 2007 až 2013 byly vyhlášeny 4 výzvy. Celková alokovaná částka byla cca 10 mld Kč.