Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.3.14 / dotaz č. 46437
Dobrý den,
v odpovědi 3810 který se týká regulačních prvků otopného systému je uvedeno:
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále také jen zákon) ukládá v § 6 odst. 7 vlastníkům ústředně vytápěných budov nebo společenstvím vlastníků jednotek (dále jen vlastník) povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, tj. uživatelům bytů as nebytových prostor v domě. Rozsah této regulace stanoví § 6 odst. 1 vyhlášky č. 152/2001 Sb. (dále také jen vyhláška).

Požadované regulační prvky

Mezi požadované regulační prvky podle uvedené vyhlášky patří:

a) Regulace teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě.
Tato regulace musí být zajištěna u dodávek tepla pro ústřední vytápění (dále ÚT) s výjimkou dodávek tepla ze zdrojů (kotelen) vybavených násypnými kotli na tuhá paliva. Regulaci teploty topné vody zpravidla zajišťuje již dodavatel tepla.

b) Samostatná automatická regulace části budovy (zónová regulace)
Tato regulace se zajišťuje pouze v případech, kde to vyžaduje situování budovy vzhledem ke světovým stranám, odlišná tepelná akumulace jednotlivých částí budovy nebo odlišný způsob jejich využívání.

c) Individuální automatická regulace teploty vnitřního vzduchu v jednotlivých vytápěných místnostech.
Tato regulace se zpravidla realizuje pomocí automatických regulačních ventilů s termostatickými hlavicemi (dále také jen termostatické ventily). Uvedená regulace se neuplatní pouze v objektech zásobovaných ze zdrojů s násypnými kotli na tuhá paliva nebo v případech, kde to není z technických důvodů uskutečnitelné (sálavé vytápění, teplovzdušné vytápění). Tento regulační prvek umožňuje využití tepelných zisků, které se ve vytápěných místnostech vyskytují (sluneční záření, teplo od domácích spotřebičů aj.) a umožňuje vytápění jednotlivých místností podle různých požadavků jejich uživatelů. Významné je, že tato regulace zajišťuje hospodárnější provoz vytápění i v době nepřítomnosti uživatelů bytu. Přínosem termostatických ventilů je úspora tepla na vytápění ve výši cca 6 % až 9 %. To zajišťuje při investičních nákladech na 1 termostatický ventil cca 1 100 Kč až 1 600 Kč návratnost vynaložených prostředků za dobu 3 až 4 roků.

d) Regulace tlakové diference v odběrném tepelném zařízení.
Tato regulace se uplatní pouze v případech, kdy to vnitřní rozvod tepla vybavený automatickými regulačními ventily s termostatickými hlavicemi vyžaduje.Regulační prvky uvedené pod písmeny „a“ a „c“ se zajišťují mimo uvedených výjimek ve všech případech, regulace uvedená pod písmeny „b“ a „d“ pouze v případě, že to vyžadují konkrétní podmínky vytápěné budovy. Každý z uvedených regulačních prvků plní jinou funkci a nelze je vzájemně zaměňovat nebo nahrazovat.

To znamená povinnost použít regulaci jak na straně zdroje tepla, tak na straně spotřebiče.

V odpovědi 17966 je uvedeno:
Základním dokumentem pro stanovení povinnosti regulace teploty vnitřního prostředí je Zák.č.406/2000 Sb. ve svém novelizovaném znění pod číslem 406/2006, kde se v §6, odst.9 hovoří, že vlastník nebo provozovatel zařízení na rozvod tepelné energie je povinen u nově zřizovaných nebo změn dokončených (tzn.rekonstrukcí) zajistit minimální účinnosti užití energií a vybavení rozvodů regulačními prvky.
Navazujícím předpisem je Vyhl.č.194/2007 Sb., (nahrazuje bývalou vyhl.č.152/2001), kde se v §6, odst.1 hovoří o tom, jakým způsobem se zajišťuje regulace vytápění v bytových a nebytových budovách, a pod písm. c) je zmíněná možnost instalace individuálního regulačního zařízení reagujícím na změny teplot a tepelné zisky, což právě termoregulační ventily umí. Ale není to jediný možný způsob, takže pokud regulaci vlastník zajistí jiným způsobem (uvedeným pod písm.a), b) nebo d)), tak povinnost také splní. Ale instalace TRV je nejrozšířenější a tudíž nejznámější.


Skutečně platí, že pro splnění požadavku zákona stačí jen regulace na straně zdroje tj. teploty oběžné vody? Pokud tomu tak je, může vlastník jednotky odmítnout instalaci poměrového měřiče s tím, že nemá na topném tělese instalován termostatický ventil?
Děkuji
S pozdravem
Dobrý den, termostatické ventily nebo jiná individuální regulace je povinná. Poměrový měřič či podobné měření bude nutné nainstalovat a nemá na to vliv zda tělěso má TRV či nikoliv (ani z textu výše opak nevyplývá, alespoň mně to tak připadá).
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství tisk