Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.3.14 / dotaz č. 46843
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda mohu čerpat dotaci na tepelné čerpadlo, které jsem zakoupil v roce 2013, ale k realizaci došlo v roce 2014.

Děkuji.

Dobrý den,
termín nákupu Vašeho TČ v roce 2013 a uvedení do provozu v roce 2014 je v souladu s podmínkami výzvy NZÚ 2014, viz následující citace z přílohy č. II/9 Směrnice c1-2014:

Způsobilé výdaje
Článek 1
Základní pravidla
1. Způsobilými výdaji jsou takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací
podporovaných opatření splňujících podmínky Programu. Způsobilé výdaje musí být
řádně doloženy dodavatelskou fakturou a soupisem provedených prací (nebo jiným
průkazným dokumentem), jejichž náležitosti jsou popsány v Příloze č. II/7 a ze strany
žadatele prokazatelně uhrazeny.
2. Způsobilé jsou pouze výdaje za dodávky nebo služby prokazatelně zahájené a provedené
po rozhodném datu 1. 1. 2013. V případě, že je dodavatel plátcem DPH, musí být datum
uskutečnění zdanitelného plnění po tomto datu (včetně). Neprokáže-li žadatel tuto
skutečnost, bude výdaj považován za nezpůsobilý.

Kromě toho však Vaše žádost musí splňovat zejména technické podmínky uvedené v příloze č. II/4:

Efektivní využití zdrojů energie
(Oblast podpory C)
Článek 1:
Obecné zásady
1. V této oblasti jsou podporována opatření, která zajistí efektivní využití energie
v rodinných domech.
2. Při realizaci podporovaných opatření v této oblasti podpory musí být instalovány POUZE
MATERIÁLY, VÝROBKY ANEBO TECHNOLOGIE ZAPSANÉ V SEZNAMU VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ (blíže viz Přílohy č. III).
3. Realizaci podporovaného opatření v této oblasti podpory musí provést OSOBA UVEDENÁ V SEZNAMU ODBORNÝCH DODAVATELŮ (blíže viz Přílohy č. III), která splňuje požadovanou odbornost dle druhu podporovaného opatření.

A dále pak, se musí jednat o náhradu stávajících zdrojů na níže uvedená paliva

Článek 2:
Podoblasti podpory
Podoblast podpory C.1, C.2 - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje

V případě, že se jedná pouze o výměnu zdroje tepla bez zateplení, žádat v této podoblasti podpory lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh/m2.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský