Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.6.14 / dotaz č. 49186
Dobrý den, dne 2.6.2014 jste nám odpovídali na dotaz vedený pod č. 48563, ohledně nutnosti montáže RTN do nebytových prostor - garáží. Jednotliví vlastníci garáži se na nás obracejí s tím, že tato povinnost v rámci SVJ a vzájemné dohodě vlastníků dle 318/2012 Sb. §7 odst. 6b, 6c se na ně nevztahuje.
Dále je zde zákon o službách č. 67/2013 Sb. §6 odst. 1, který připouští, že pokud se vlastníci dohodnou na změně způsobu rozúčtování tepla - např., že garáže budou rozúčtovávat stávajícím způsobem 100% na plochu, musí se v daném případě montovat měřáky RTN na ústřední topení či nikoliv?
Prosím o zodpovězení těchto dotazů, zda se musí měřiče instalovat do bytů a nebytových prostor, pokud se vlastníci dohodnou na jiném způsobu rozúčtování.
Děkuji Vám.
Vážený tazateli, zákon č. 318/2012 Sb. mění zákon č.406/2000 Sb., jehož aktualizace nabyla platnosti k 1.1.2013. Nově v odst.4), § 7 je stanovena povinnost vybavit vnitřní tepelné zařízení přístroji registrující dodanou tepelnou energie v případech ústředního vytápění. Jedná se o instalaci „indikátorů topných nákladů“ na otopných tělesech tak, aby byl naplněn požadavek uvedený v článku 13 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. Dále v odst. 9), § 7 citovaného zákona je zaúkolován vydavatel zákonů k vydání prováděcího předpisu, kterým je obvykle vyhláška. Tato vyhláška dosud vydána nebyla. A jak je patrné i z jiných diskusí, s přesným výkladem stanovené povinnosti mají problém prakticky všichni, kdo rozdělovače topných nákladů neinstalovali současně s termostatickými ventily o jejichž povinnosti již nikdo nediskutuje. Obvykle byl tento problém řešen tak, že vytápění (temperace) garáže bylo zrušeno, bytům nad tímto nevytápěným prostorem byl posílen výkon otopných těles a současně byly upraveny koeficienty pro vyúčtování přes indikátory topných nákladů.
Jednotlivé písm. b) a c) odstavce 6, § 7 citovaného zákona se vztahují na pravidla pro vytápění, která právě mají svůj prováděcí předpis a to vyhlášku č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. Tato vyhláška upravovala stav textu zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 177/2006 Sb., a který právě ukládal povinnou instalaci TRV ve svém odst. 10, § 6a. Pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody zůstala nedotčena, takže ve smyslu aktuálního dotazu má SVJ možnost tato pravidla si upravit a např. zahájit vytápění např. až 1.12. oproti vyhláškou určenému datu 1.9. A nebo obráceně nebude vytápění přerušeno vůbec, ale nesmí být překročeny limity nebo ohroženo zdraví.

K § 6 zákona č. 67/2013 Sb., který upřesňuje otázky související s poskytováním služeb a rozúčtováním služeb.
Toto ustanovení obsahuje způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla pro vytápění a centralizované poskytování teplé vody, ale neřeší povinnost instalace přístrojů, kterou by šlo obejít dohodou. V tomto případě je myšlena dohoda mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb. Dohoda však musí být u SVJ jako 100 % shoda všech vlastníků jednotek. V tomto případě byla zvolena přísnější kritéria pro uzavření dohody s ohledem na skutečnost, že problematika rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody již dnes v praxi způsobuje konfliktní situace ve vztazích smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, uplatní se v tomto případě zvláštní právní předpis vyhláška č. 372/2001 Sb. se všemi negativy, které povinné stanovení dělení na složku konstantní (40 %) a spotřební (60 %) vyvolává.

Závěrem shrnutí - instalace měřidel registrující dodanou tepelnou energii je povinná u všech spotřebitelů v zůčtovací jednotce do dvou let od nabytí zákona t.j. 1.1.2015 a vlastníci se mohou dohodnout na způsobu vyúčtování a pravidlech pro vytápění a dodávku teplé vody jinak než stanovují prováděcí vyhlášky.
Odpovídá:  Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt tisk