Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.10.14 / dotaz č. 52606
Dobrý den,

chtěl bych vás touto cestou požádat o doporučení pro bytové družstvo v souvislosti s novelou zák. č. 406/2000 S. o hospodaření energií a její účinnosti od 1.1.2015. Jsem členem bytového družstva a bydlím v panelovém domě pod střechou a na kraji bloku. Dosud se přihlíželo k umístění bytu a spotřeba s zohledňovala příslušnými koeficienty. V krajní mítnosti - obývací pokoj pod střechu máme dokonce 2 radiátory UT.

Dotaz: a) jak to bude po 1.1.2015 z hlediska ohledu na umístění bytu - budou platit koeficienty?

b) jak se měří teplo při více radiátorech v jedné místnosti?

c) jaké měřidlo byste doporučili, aby bylo co nejvíce objektivní a i do budoucna vyhovovalo případným dalším normám? (konkrétně v našem bytě by se tak jednalo o nákup 6 měřidel) , doporučení značky a ceny měřidla.


Dobrý den,

K Vašemu dotazu a)

Stále je v platnosti vyhláška prováděcí MMR č. 372/2001 Sb., kde je v §4 odst. 3 uvedeno:

(3) Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které ZOHLEDŇUJÍ I ROZDÍLNOU NÁROČNOST VYTÁPĚNÝCH MÍSTNOSTÍ NA DODÁVKU TEPELNÉ ENERGIE DANOU JEJICH POLOHOU.

V roce 2013 byl zpracován návrh novely této vyhlášky s předpokládanou platností od 1.1.204, v němž uvedené znění zůstalo zachováno beze změny. Novela vyhlášky nenabyla účinnosti, stále tedy platí vyhl. č. 372/2001 Sb., která nařizuje použití koeficientů polohy při rozúčtování spotřební složky nákladů na vytápění.

Uvedené problematiky se však od 1.1.2014 dotýká zákon č. 67/2013 Sb., jehož §6 stanoví:
Začátek citátu
(1) Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním všech vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.
(2) Nedojde-li k ujednání, rozúčtují se náklady uvedené v odstavci 1 podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele (vyhl. č. 372/2001 Sb.).
konec citátu

Rozúčtování se tedy může provádět i jiným způsobem, podmínkou je však 100% souhlasné ujednání všech spotřebitelů tepla v zúčtovací jednotce. Blíže jsem se k tomuto problému vyjádřil v odpovědi na dotaz č. 52449.

K Vašemu dotazu b)

U rozdělovačů topných nákladů se nejedná o měření tepla, nýbrž o integraci hodnot, které jsou proporcionální k teplotě radiátoru snímané v místě upevnění čidla přístroje. Tento kumulovaný údaj je dále zpracováván dle výpočtové metody zahrnující m.j. zohlednění výkonu radiátoru nejčastěji otopnou plochou nebo počtem článků. Údaje při více radiátorech v jedné místnosti se vyhodnocují stejným způsobem pro každý radiátor.

K Vašemu dotazu c)

Doporučení značky a ceny měřidla Vám bohužel nemohu poskytnout, neboť se k tomu nepovažuji za zcela kompetentní osobu, ale hlavně proto, že tento portál uvedenou službu výslovně vylučuje. Proto jen obecně:

Všechny elektronické indikátory musí vyhovovat normě ČSN EN 834 ze srpna 2014.
Způsob vybavení vnitřních tepelných zařízení budov v každém bytě a nebytovém prostoru přístroji registrujícími dodávku tepelné energie má být upraven zvláštním předpisem, jímž bude novela vyhlášky č. 194/2007 Sb., která však dosud není vydána. Vzhledem k datu vydání výše uvedené ČSN se však lze domnívat, že novela vyhlášky nebude s touto normou v rozporu. Blíže jsem se k tomuto problému vyjádřil v odpovědi na dotaz č. 52446.

U elektronických přístrojů dostupných na trhu předpokládám z hlediska kvality údajů poskytovaných pro daný účel srovnatelnou technickou úroveň a užitnou hodnotu.
První rozdíl je ve způsobu odečítání registrovaných hodnot – osobním odečtem nebo dálkově.
Druhý rozdíl bude záviset na poskytovaných službách a cenové náročnosti od firmy, kterou vyberete pro instalaci a následné provádění rozúčtování.
Pro získání nabídek Vám doporučuji zadání poptávky na servery např. epoptávka nebo aaapoptávka apod., případně přímé oslovení firem sdružených v Asociaci rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu, jejichž seznam najdete na www.artav.cz. Pokud bude montáž přístrojů podmíněna závazkem na následné provádění rozúčtování, může pro Vás být v určité situaci hodnotícím kritériem i vypověditelnost této služby, neboť tato služba může být eventuálně nahraditelná vlastními silami za zlomek obvyklých nákladů.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský