Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.2.15 / dotaz č. 54967
Dobrý den,
jsem zástupcem předsedy ve výboru SVJ.Naše tři bytové domy zásobuje teplem kotelna umístěná v Biskupcově 16 (Praha 3).Kotelnu na základě smlouvy s SVJ obhospodařuje centrální dispečink kotelen (dále jen CDK), který je z jednou sekcí správy majetkového portfolia Prahy 3.Kotelna vyrábí teplo spalováním zemního plynu.V kotelně byl odstraněn CDK kalorimetr.
V současné době vypočítává vypočítává CDK
pro naše SVJ množství dodaného tepla ze spotřeby množství dodaného zemního plynu,
podle vzorce Q ( teplo v GJ)= P(množství zemního plynu v kubických metrech) x V(výhřevnost dodávaného plynu) x Ú (směrná účinnost kotle)
Jak a kdo určuje směrnou účinnost kotle?
Je způsob výpočtu v souladu s platnými zákony a vyhláškami?
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz.
Protože Vámi zmíněná kotelna zásobuje teplem několik domů předpokládám, že je provozována na základě licence na výrobu tepla, vydané Energetickým regulačním úřadem. Rovněž tak tepelné rozvody mezi tepelným zdrojem a odběrateli je možno provozovat pouze na základě platné licence. Na provozovatele se vztahuje zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění, který stanoví v § 76 a dalších povinnosti držitelů licencí, zejména povinnost dodávat teplo pouze na základě platné písemné smlouvy a dodávky tepla měřit.
Množství spotřebovaného tepla pro jednotlivé vytápěné objekty se neurčuje výpočtem ze spotřeby plynu, ale zásadně měřením kalorimetrem, povinně instalovaným na vstupu do vytápěného objektu. Náklady na vytápění se pak určují jako násobek takto naměřené spotřeby a ceny tepla vyjádřené v Kč/GJ.
Cena tepla se zjišťuje jako podíl celkových nákladů na provoz kotelny, uvedených ve výsledné kalkulaci, zpracované pro každý rok podle příslušného cenového rozhodnutí vydaného Energetickým regulačním úřadem a celkového množství tepla naměřeného na vstupu do jednotlivých vytápěných objektů.
Celkový náklad na vytápění domu se pak rozúčtuje na jednotlivé byty podle pravidel uvedených ve vyhlášce MMR č. 372/2001 Sb.
Údaj o množství tepla naměřeného kalorimetrem na vstupu do tepelných rozvodů ( v kotelně) může sloužit pro posouzení tepelných ztrát rozvodů, ale pro kalkulaci výsledné ceny a náklady na vytápění jednotlivých domů je nepodstatný. Stejně tak množství tepla zjištěné výpočtem. Takto je možno zjistit množství tepla dodaného, ale nikoliv spotřebovaného. Rozdíl mezi dodaným a spotřebovaným teplem jsou tepelné ztráty v rozvodech.
Směrná účinnost kotle je účinnost, kterou by výrobna tepla případně jednotlivé kotle měly dosahovat. Skutečná účinnost může být ale značně rozdílná. Výše účinnosti má vliv na spotřebu paliva a tím i na celkové náklady, ale na kalkulaci ceny se přímo nepodílí.
s pozdravem
Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB