Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.2.15 / dotaz č. 54977
Jsme SVJ - Sdružení Vlastníků bytových Jednotek. SVJ spravuje 3 bytové domy v Praze 3.Tyto domy zásobuje teplem kotelna umístěná v jednom z našich domů.
V kotelně pro SVJ vyrábí teplo centrální dispečink kotelen ( dále jen CDK), což je jedna z divizí SMP Praha 3 (Správa Majetkového Portfolia). CDK odstranila z kotelny kalorimetr a na náš dotaz jak v současné době CDK vypočítává množství nám dodaného tepla v GJ, bylo nám vedoucím CDK p. Křížem odpovězeno
cituji:
stanovení množství tepelné energie v případě její výroby pro SVJ se provádí zjišťováním množství spotřebovaného paliva a výpočtem z množství paliva a jeho průměrné výhřevnosti a účinnosti zdroje. Toto je v souladu se zněním zákona 458/2000 Sb. a jeho prováděcích předpisů, protože se ve Vašem případě jedná o domovní kotelnu, která dodává tepelnou energii pouze pro Vaše SVJ.

Q (GJ)= spotřeba plynu x průměrná výhřevnost x směrná účinnost kotle.
Ptám se, zda je uvedená odpověď opravdu v souladu s výše citovaným zákonem a jeho prováděcími předpisy?
Co je směrná účinnost kotle a kdo i jak jí závazně stanoví?

Děkuji Vám za odpověď a přeji Vám hezký den.

Vážený pane inženýre,
odpověď vašeho dodavatele tepla je správná, ale neúplná. Odkaz na zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) je zmatečný, protože tento zákon se nevztahuje na kotelny zásobující teplem jen jednoho odběratele (tedy vaše SVJ). Pro váš zdroj tepla platí zákon č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření energií).

Měřit výrobu tepla kalorimetrem je v souladu se zákonem. Stejně tak i stanovení dodávky tepla výpočtem.

Podle prováděcí vyhlášky k zákonu 406/2000 Sb. platí, že "Stanovení množství tepelné energie v případě její výroby uvnitř zúčtovací jednotky se provádí MĚŘENÍM v kotelně NEBO zjišťováním množství spotřebovaného paliva a VÝPOČTEM z množství paliva jeho průměrné výhřevnosti a účinnosti zdroje" - viz §7 odst.1 vyhlášky č. 194/2007 Sb.

Tato vyhláška žádné směrné účinnosti neuvádí. To je logické, protože pro výpočet je třeba použít skutečnou účinnost konkrétního kotle. Tuto účinnost zjistíte třeba na základě povinné kontroly kotlů podle vyhl. č. 194/2013 Sb., účinnost může být uvedena i ve zprávě z pravidelné revize kotle podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. Požádejte tedy dodavatele tepla, aby vám doložil, jak zjistil hodnotu účinnosti kotle.

Zákon 406/2000 Sb. vyžaduje zajistit minimální účinnost kotle dle vyhl. č. 441/2012 Sb. To se ale týká pouze nových nebo rekonstruovaných kotelen. Minimální účinnost pro plynové kotle do 500 kW je 85%.

Můžete vašeho dodavatele tepla požádat o instalaci měření tepla (kalorimetr), nebo si instalovat vlastní kalorimetr jako podružné měření.

Přeji hezký den!
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk