Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.3.15 / dotaz č. 55563
Dobrý den,
prosím o Váš názor, zda je současné pojetí tepelného systému našeho Společenství ve shodě se zákonem č. 67/2013 Sb., resp. jaká technická řešení nám doporučíte, pokud je současný tepelný systém z pohledu zákona nedostatečný.
Během druhé vlny privatizace bytového fondu v Praze 4. (r. 1993) jsme zpracovali a posléze realizovali pojetí modernizace našeho domu. Jako nejpodstatnější krok jsme považovali modernizovat hospodaření s teplem.
V prvním kroku jsme zateplili budovu instalací polystyrénovými deskami tl. 15 cm a výměnou oken za úsporná.
V druhém kroku jsme se odpojili od dálkové dodávky tepelné energie. Vybudovali jsme vlastní plynovou kotelnu, jejíž režim je ovládán automatickým nastavením kotlů v závislosti na venkovní i vnitřní teplotě tak, aby byla zajištěna bytová teplota v mezích 21 až 23°C.
V třetím kroku jsme vyměnili topná tělesa a opatřili je nastavitelnými termoregulačními ventily, umožňujícími nastavit individuální teplotu všech místností, a to snížením provozní teploty.
Ve čtvrtém kroku jsme sjednotili tepelný režim jednotlivých bytů úpravou velikosti topných těles; bylo třeba zvýšit počet těles v místnostech s vyššími tepelnými ztrátami. Tím jsme sjednotili individuální teplotu bytových jednotek a po souhlasu členů Společenství jsme stanovili zásady výpočtu nákladů na vytápění, vycházející z toho, že byty byly odkoupeny za cenu vypočtenou podle plochy a proto jsou kalkulovány náklady v jednotlivých bytových jednotkách podle vytápěné plochy.
Těmito opatřeními jsme snížili náklady na energie na 35 až 42% nákladů na teplo a teplou vodu s porovnání s náklady Společenství ze sousedního vchodu společného domu, Systém slouží již 20 let ke spokojenosti Společenství a necítíme potřebu utratit 50 až 70.000 Kč za opatření, o kterých cítíme, že mimo psychologický dopad nepřinesou výrazný efekt.
Děkuji předem za vypracování stanoviska. S pozdravem


Dobrý den a děkuji za Váš dotaz, ke kterému uvádím:
Možnosti rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centrální dodávku teplé užitkové vody uvádí zákon č. 67/2013 Sb .a to v § 6 odst. (1) a (2).
Z odst. (1) vyplývá možnost rozúčtovávat náklady na dodávku tepla a poskytování teplé vody na základě ujednání se všemi členy SBD či vlastníky bytových jednotek. Vámi provedená opatření ke snížení energetické náročnosti včetně ujednání o způsobu rozúčtování požadavek tohoto ustanovení splňují. Rozúčtování je proto možno provádět způsobem v ujednání obsaženém.
Současně ale platí zákon č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb., který ukládá v § 7 odst. (4) písm. a) stavebníkovi, vlastníku budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinnost:
a) Vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.
Podle uvedených zákonů existují následující možnosti:
1) Dodržet ustanovení zákona č. 318/2012 Sb. a investovat do instalace poměrových měřičů. Tím se vyhnout možným sankcím za porušení zákona. Po instalaci
a) využívat poměrové měřiče k rozúčtování nákladů vč. úhrady za odečty a vyhodnocování
b) poměrové měřiče nevyužívat a rozúčtovávat náklady způsobem podle ujednání v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb.
2) Poměrové měřiče neinstalovat, rozúčtovávat náklady v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. dohodnutým způsobem. S rizikem případného postihu za porušení zákona č. 318/2012 Sb. Současně ale s úsporou na investici na pořízení poměrových měřičů a na trvalé náklady na odečítání a vyhodnocování indikovaných hodnot.
S přihlédnutím k vyjmenovaným opatřením v oblasti snížení spotřeby tepla, realizovaným ve vašem domě, nelze vlivem instalace poměrových měřičů předpokládat žádnou výraznější úsporu ve spotřebě tepla, ani z této vyplývající snížení nákladů na vytápění a přípravu teplé vody.
Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB.