Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.4.15 / dotaz č. 56344
Dobrý den, rád bych Vás poprosil o radu. Naše SVJ vážně uvažuje o instalaci kogenerační jednotky (30kWe/62kWt) do našeho bytového domu. V současné době máme jistič a elektroměr pro společné prostory o hodnotě 32A/400V v hlavní rozvaděči. Dle prvního návrhu bychom měli provozovat KJ mezi buď 3000 hod nebo 4400 hod ročně - to se nyní řeší. Můj dotaz zní:
1) S instalací KJ budeme muset navýšit hodnotu jističe pro spol. prostory z 32A na odpovídající hodnotu?
2)Pokud budeme muset navýšit hodnotu jističe, bude navýšet také stávající měsíční poplatek za hodnotu jističe?
3) Na jaké finanční podpory máme při provozování KJ právo dle ERÚ? při 3000hod je to 1640 kč/MWh,podpora KVET 455 kč/MWh, podpora decntrální výroby 12,84/MWh a samozřejmě za přetoky do sítě (silová energie). Zapomněl jsem na něco nebo je tohle všechno na co máme právo?
4)Naopak jaké poplatky budeme nově platit po instalaci KJ, resp. co budeme platit a případně komu? v tomhle se vůbec neorientuju.

5) Napadají Vás nějaké jiné komplikace, které nás mohou potkat?

6)Ještě bych Vás poprosil bodově v krátkosti co všechno musíme zajistit a co kam poslat.

Předem Vám děkuji za Vaše odpovědi a rady

Přeji Vám příjemný den

S pozdravem
Vážený pane,

srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz, resp. několik dotazů. Pokusím se na ně stručně odpovědět podle jednotlivých bodů.

OTÁZKA Č. 1
S instalací KJ budeme muset navýšit hodnotu jističe pro spol. prostory z 32 A na odpovídající hodnotu?
ODPOVĚĎ
Ano, budete muset zvýšit hodnotu jistič na 63 A až 80 A podle použitého typu kogenerační jednotky. Přesnou informaci byste měli najít v projektové dokumentaci, případně v podmínkách dodavatele samotného zařízení či montážní firmy.

OTÁZKA Č. 2
Pokud budeme muset navýšit hodnotu jističe, bude navýšen také stávající měsíční poplatek za hodnotu jističe?
ODPOVĚĎ
I zde je odpověď logicky kladná, ano. V případě použití sazby pro rok 2015 například C02 na částku 463,43 Kč/měsíc.

OTÁZKA Č. 3
Na jaké finanční podpory máme při provozování KJ právo dle ERÚ? při 3000hod je to 1640 kč/MWh,podpora KVET 455 kč/MWh, podpora decentrální výroby 12,84/MWh a samozřejmě za přetoky do sítě (silová energie).
Zapomněl jsem na něco nebo je tohle všechno na co máme právo?

ODPOVĚĎ
Podpora KVET (kombinované výroby elektřiny a tepla) je 45 Kč/MWh, podpora tepla je pro rok 2015 – formou zeleného bonusu – 50 Kč/GJ. Zelený bonus na teplo je stanoven jako pevná hodnota podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


OTÁZKA Č. 4
Naopak jaké poplatky budeme nově platit po instalaci KJ, resp. co budeme platit a případně komu? v tomhle se vůbec neorientuju.
ODPOVĚĎ
S celou tuto agendou by Vám měla pomoci realizační společnost, která Vám bude instalaci a zprovoznění KJ zajišťovat. Tyto konkrétní otázky jsou již nad rámec bezplatného poradenství.

OTÁZKA Č. 5
Napadají Vás nějaké jiné komplikace, které nás mohou potkat?
ODPOVĚĎ
Jak už to bývá v praxi, problémů a komplikací je vždy více než dost, ale mezi ty hlavní, se kterými se občas potýkáme, jsou: hluk, odvod spalin, zajistit přívod spalovacího a větracího vzduchu, olejové hospodářství, prověřit kapacitní možnosti přípojky zemního plynu pro rozšíření o KJ (KJ bude muset mít zřízeno samostatné odběrné místo-obchodní měření vč. paušálního poplatku) aj.

OTÁZKA Č. 6
Ještě bych Vás poprosil bodově v krátkosti, co všechno musíme zajistit a co kam poslat.
ODPOVĚĎ
Opět jen stručně. Bude nutné vyřídit licenci dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v rámci provozu KJ musí být vedena agenda OTE (Operátor trhu s elektřinou). Stejně jako v otázce č. 4 se již jedná o agendu, která je svým zaměřením nad rámec běžného poradenství formou i-EKIS. Tyto záležitosti Vám zajisté prověří a zajistí projekční firma ve spolupráci s firmou realizační.

Závěrem ještě doplňují vybranou legislativu k problematice.

Pro doplnění ještě vybrané právní předpisy, které se týkají výroby elektřiny v rámci mikrokogenerace (další legislativu uvádíme níže):
• Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie
• Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.
• Vyhláška č. 344/2009 Sb. o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů, a která ruší vyhlášky č. 439/2005 Sb. a č. 110/2008 Sb. Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství:
- způsob určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo mechanické energie,
- způsob určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů,
- vyhodnocení a zúčtování elektřiny z kombinované výroby a druhotných energetických zdrojů.
• Vyhláška č. 349/2010 Sb. - kterou se stanoví minimální účinnost užití energie mimo jiné při
- kombinované výrobě elektřiny a tepla v kogenerační jednotce s pístovým motorem,
- kombinované výrobě elektřiny a tepla v palivovém článku.
• Tato vyhláška se nevztahuje na zařízení pro výrobu tepelné energie do výkonu 400 kW, dále kogeneračních jednotek s pístovými motory do celkového elektrického výkonu výrobny 90 kW a kotlů využívajících tepelnou energii odpadních spalin z technologických procesů, a to i v případě, že jsou vybaveny přitápěním.
• Vyhláška (ERÚ) č. 140/2009 Sb. - o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, a která ruší vyhlášku č. 150/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.
• Vyhláška č. 51/2006 Sb. Viz i v níže uvedeném seznamu) - o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky č. 81/2010 Sb. a vyhlášky č. 82/2011 Sb.
• Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, podmínky dodávek elektřiny a způsob výpočtu škody při neoprávněném odběru elektřiny.
• Vyhláška (ERÚ) č. 408/2009 Sb. - o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů, a která ruší vyhlášky č. 439/2001 Sb. a č. 74/2003 Sb.
• Vyhláška č. 82/2011 Sb. - o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny. Tato vyhláška ruší vyhlášky č. 218/2001 Sb., č. 450/2003 Sb., č. 326/2005 Sb.

S poděkováním a přáním mnoha úspěchů srdečně zdraví


Ing. Petr Belica
Regionální energetické centrum, o. p. s. Valašské Meziříčí
Odpovídá:  Ing. Petr Belica* - EKIS Valašské Meziříčí tisk