Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.5.15 / dotaz č. 58080
Dobrý den,

obracíme se na Vás s prosbou pomoc při obhájení výpočtu dle vyhlášky č.441/2012 Sb.


Při řešení kotle na biomasu s kombinovanou výrobou elektřiny (<6MW) a tepla se postupuje u stanovení účinnosti dle vyhlášky č.441/2012 Sb., konkrétně paragraf 4, ods. (2), bod b).

To určuje postupovat výpočtem „Účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepla“ „v parní protitlaké turbíně nebo v kondenzační odběrové turbíně se účinnost výroby energie stanoví postupem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce“
V příloze č.4 se postupuje podle bodu a) odst (3), kde se použije výpočet „et - účinnosti elektřiny a tepla“
3,6 × Esv + Qtep


ηet =


—————————


×


100


[%]


QpalA teď samotné přiřazení minimální účinnosti. Podle paragrafu 4, odst. (3) se mluví o „minimální účinnosti elektřiny a tepla“.

Řídíme-li se bodem b) jsme odkázáni na přílohu č.18 v této příloze odkazováni na bod b) - jak je uvedeno níže.
V této příloze lze najít jen sloupec s ηel (el – účinnost elektrická?) – krom toho, že vyhláška o „„účinnosti elektrické““ pro výše uvedený případ nikde nemluví, tak má navíc u kombinované výroby (biomasa/podpora/TG<6MW) překročit 44%.

Dle našeho názoru a jiných zjištění o kolegů specialistů je chyba v záhlaví Přílohy č. 18, kde je uvedeno ("mikropísmem") η el , ale správně by mělo být η et.

Děkuji
Dle mého názoru je to správně, jedná se o účinnost elektrickou při kombinované výrobě tepla a elektrické energie, kdyby to byla celková účinnost, tak by jí splňovala všechna zařízení. Odpovídá tomu i vzorec jen je ta účinnost v textu dle mého názoru nazvána přinejmenším zavádějícím způsobem

(3) Čistá účinnost výroby elektrické a tepelné energie ηnetel v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru Esv [MWh] - po odečtení vlastní spotřeby elektřiny ve výrobně Evs [MWh] a užitečného tepla dodaného z výrobny k energii paliva připadajícího na jejich výrobu Qpal [GJ] za stejnou dobu:
3,6 × (Esv − Evs) 3,6 × 100 × Esv
ηnetel = —————————— × 100 = = ηel − ———————— [%]
Qpal Qpal
Měrná spotřeba energie v palivu na dodávku elektřiny (netto elektřinu) a dodávku užitečného tepla z výrobny v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou
Qpal 100
Sedtpal = ———————————— = ——— [GJ/GJ]
3,6 × (Esv − Evs) + Qtep ηnetel
[GJ/GJ]
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství tisk