Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.7.15 / dotaz č. 59331
Využití výsledného produktu. Prosím o posouzení výsledného produktu biokapaliny. Vstupní surovina je dle 477, VYHLÁŠKY ze dne 20. prosince 2012 zařazena do kategorie II. F) O). Po zušlechtění vzniká kapalná fáze, topný produkt. Lze tento produkt zařadit mezi zušlechtěné paliva v kat. II pod k) ? V předchozí legislativě v - vyhláška č. 5/2007 Sb byl tento produkt zařazen do SKUPINA 4 – BIOMASA PRO ANAEROBNÍ FERMENTACI A PROCESY TERMICKÉ PŘEMĚNY. K vlastnímu zušlechtění dochází termickým zpracováním a to bez vstupu energie z jiného zdroje než vlastního biopaliva.
Předpis č. 477/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro
výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
Tato vyhláška stanoví
a) druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů,
b) způsoby využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu,
c) způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při
výrobě bioplynu,
d) způsob uchovávání dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z
obnovitelných zdrojů a výroby biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,
e) podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na
energetickém obsahu komunálního odpadu a
f) kritéria udržitelnosti pro biokapaliny.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 477/2012 Sb.
Zařazení druhů biomasy, které jsou předmětem podpory, do jednotlivých skupin podle
kategorií
Tabulka č. 1: Procesy uvedené v § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) a § 3 odst. 2. tj.
§ 3
Způsoby využití biomasy
(1) Při výrobě podporované elektřiny je biomasa využívána v procesu
a) spalování nebo zplynování,
b) současného spalování různých druhů paliva, s výjimkou případů, kdy je výroba elektřiny nebo
tepla možná jen prostřednictvím zažehnutí nezbytného množství jiného paliva (dále jen „společné
spalování“), podle toho zda se palivo spaluje v jednom kotli nebo v samostatných kotlích se
rozlišuje
1. společné spalování v zařízeních, kde dochází k mísení různých druhů paliva v jednom
topeništi, nebo před vstupem do topeniště, přičemž fyzikálně je možné rozlišit energii vzniklou
spálením směsi pouze na základě parametrů jednotlivých složek paliva, jakými jsou například
hmotnostní podíl, vlhkost, výhřevnost, obsah popelovin, poměr uhlíku a dusíku (dále jen
„spoluspalování“); v případě  spalování nevytříděného komunálního odpadu se nejedná o
spoluspalování, nebo
2. společné spalování v zařízeních, kde dochází ke spalování různých druhů paliv odděleně v
samostatných kotlích, dodávajících vyrobené teplo do společné parní sběrnice, ze které se
uskutečňuje odběr tepla pro výrobu elektřiny v jednom nebo více parních turbosoustrojích (dále
jen „paralelní spalování“),
d) spalování biokapalin.
(2) Při výrobě podporovaného tepla je biomasa využívána v procesu
a) spalování nebo zplynování,
b) společného spalování s druhotným zdrojem, nebo
c) spalování biokapalin.


Tabulka č. 2: Proces uvedený v § 3 odst. 1 písm. c) a § 3 odst. 3.
c) anaerobní fermentace,
(3) Při výrobě biometanu je biomasa využívána v procesu anaerobní fermentace.

k) biologicky rozložitelné zbytky
z kuchyní a stravoven,
biologicky rozložitelná část
vytříděného komunálního
odpadu pocházející z
odděleného sběru nebo z
procesu mechanicko-biologické
úpravy, s vyloučením biomasy
zpracovávané v procesu čištění
odpadních vod,

Jedná se o tento bod? Pochopil jsem to správně? Moc podrobností neuvádíte. Toto je specifický dotaz, se kterým je lépe se obrátit na tvůrce zákona MPO, nebo na spravovatele dotací ERU
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství tisk