Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.9.15 / dotaz č. 61172
Dobrý den,

Chtěl bych se informovat ohledně novely zákona o hospodaření z energií (novela ust. § 9 zákona č. 406/2000 Sb.)

1.) Povinnost se vztahuje nejen na vlastněná, ale také na „užívaná“ energetická hospodářství. Jak tomu rozumět. Často totiž v praxi existuje stav, kdy budova A je vlastněna společností X, ale užívaná společností Y a společností Z na základě nájemních smluv. Kdo by měl audit ve vztahu k budově vypracovat? Je zde totiž energetické hospodářství, které jedna společnost vlastní a další společnosti zároveň užívají. Audit tedy budou muset vypracovat všechny tři společnosti (X jako vlastník, Y a Z jako „uživatelé“)?. Měl by se audit vypracovaný společností Z týkat celé budovy nebo pouze ploch, které např. společnost Z užívá?

2.) Rozpor mezi zněním zákona a vyhlášky č. 480/2012 Sb. - §9 odst. 2 neuvádí žádný limit. Pak ale vzniká otázka, jaký význam má ust. § 2 vyhlášky č. 480/2012 Sb., které jasné uvádí, že tato povinnost se týká jen některých provozů a stanovuje výslovně limity.

3.) Vztahuje se novela vyhlášky 480/2012 sb. na distribuční soustavu (např. rozvodné sítě a technologie)?

Děkuji a přeji hezký den

Dobrý den, děkujeme za vaše otázky.

1)
Zákon č. 406/2000 Sb. rozlišuje budovu a energetické hospodářství (kotelna, zdroj tepla, větrací systém atd.). Zákon dává povinnost velkým podnikům zpracovat en. audit i pro UŽÍVANÉ energetické hospodářství, ale nikoli pro užívané budovy.
Audit pro budovu musí tedy nechat zpracovat jen vlastník budovy.
Je-li v budově energetické hospodářství (typicky kotelna), kterou užívá nájemce (který není malý nebo střední podnikatel), pak má nájemce povinnost zpracovat en. audit. Pouze pro toto hospodářství, ne pro budovu. Pokud by energetické hospodářství užívalo více velkých podnikatelů (např. jeden užívá kotelnu a druhý rozvody), pak každý nechá zpracovat audit na jím užívanou část.

2) Povinnost zpracovat en. audit stanoví zákon č. 406/2000 Sb. jednak pro velké podnikatele (dle definice "Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem" - viz §9 odst. 2. Zde nejsou žádné limity spotřeby, velký podnikatel musí zpracovat en. audit na všechny vlastněné budovy a vlastněná nebo užívaná energetická hospodářství.
Pro ostatní subjekty platí §9 odst. 1, kde platí limity spotřeby uvedené ve vyhlášce č. 480/2012 Sb. Tj. např. malý podnikatel nemusí zpracovávat en. audit pro budovu se spotřebou nižší než 700 GJ/rok.

3) v zákoně 406/2000 Sb. je uvedena definice "energetickým hospodářstvím [se rozumí] soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií".
Domníváme se, že této definici vyhovují i rozvodné sítě. Energetickým hospodářstvím se typicky rozumí třeba kotelna a související rozvody.

Přejeme hezký den!
K. Srdečný, F. Macholda
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt tisk