Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.11.16 / dotaz č. 75633
Dobrý den, můj dotaz se týká problematiky cejchování. V soustavě 8 řadových domů je osazen 1 patní měřič. Dále každý z připojených domů má na svém vstupu instalovaný poměrový měřič tepla, který vykazuje spotřebované GJ v tom kterém domě. Jak často se musí tato poměrová měřidla cejchovat? Všechny domy jsou stejné, je možné nějak zohledňovat polohu koeficientem? Jak rozúčtovat, pokud některý z vlastníků jednoho domu odmítne nechat měřák přecejchovat? Děkuji za odpověď
Přeji dobrý den a děkuji za dotaz.
V uváděném dotazu se nejedné o cejchování měřících přístrojů spotřeby tepla, ale o ověřování přesnosti měření. Povinnost ověřování ukládá zákon č. 505/1990 Sb. a vyhláška č. 345/2002 Sb., která k tomuto uvádí:
Každé měřicí zařízení, na jehož základě se účtuje spotřeba vody a energií, musí být metrologicky ověřeno (ocejchováno) buď Českým metrologickým institutem, nebo některým z autorizovaných metrologických středisek. Zákon č. 505/1990 a příslušná vyhláška přitom specifikují také lhůty ověřovacího cyklu měřidel. Pokud měřič není metrologicky ověřen, nebo již uplynula lhůta jeho ověřovacího cyklu, odběratel může zpochybnit naměřené dodávky vody či energií.
Lhůty povinného ověřování jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v bodě 3.1.2. a pro kompaktní měřiče tepla a chladu jsou 4 roky.
V autorizované zkušebně jsou ověřovány jednotlivé komponenty sestavy měřiče tepla (vodoměr, snímače teplot, vyhodnocovací zařízení) a jsou opatřeny ověřovací značkou. Pokud by jedna z částí sestavy neměla platné ověření, pohlíží se na celou sestavu jako na nezpůsobilou. Měřidlo, které nesplňuje v procesu ověřování stanovené požadavky, nemůže být nadále užíváno a je vyřazeno s příslušným protokolem.
Pokud by některý z poměrových měřičů nebyl ověřen v souladu s ověřením ostatních měřičů byl by instalovaný systém měření bezcenný a pro rozúčtování nepoužitelný. Instalovaná měřidla jsou v uváděném případě měřidly poměrovými. Udávají poměr spotřeby jednotlivých 8 domů na celkové spotřebě tepla, naměřené patním měřičem. Protože jsou používána k rozúčtování nákladů, vztahuje se na tato měřidla výše uvedená povinnost pravidelného ověřování.
Používání poměrových měřičů je nutno upravit smlouvou mezi všemi majiteli uváděných 8 domů, včetně povinnosti zabezpečovat pravidelné ověřování údajů s přihlédnutím k majetkovým vztahům (odběratel tepla vůči dodavateli tepla podle smlouvy, rozúčtovatel celkových fakturovaných nákladů mezi jednotlivé domy, forma rozúčtování, způsob vyúčování ostatních nákladů souvisejících s dodávkou tepla mimo nákladů na teplo apod.)
Zohledňování spotřeby jednotlivých domů podle polohy, orientace ke světovým stranám apod. by znehodnotilo instalovaný způsob měření, jehož smyslem je, aby odběratelé platili podle skutečné spotřeby a který má vést ke snižování spotřeby tepla a tím ke snižování nákladů. A zcela jistě nelze stanovit takové koeficienty, které by zaručovaly všem odběratelům rozúčtování spravedlivější vůči současnému stavu.
Ing. Jaroslav Winkler
Energetický poradce ECCB

Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk