Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.3.17 / dotaz č. 78091
Jsme Společenství, které má v domě vlastní kotelnu. Po domě jsou rozvody jen studené vody.Na řádné schůzi jsme si odsouhlasili výměnu podružných prošlých vodoměrů za nové s dálkovým odečtem. Jeden vlastník však výměnu vodoměru sabotuje a vypadá to, že se u něho výměna neprovede. Jak v takovém případě účtovat spotřebu studené vody? Děkuji
Dobrý den,
Děkuji za Váš dotaz. Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů ve svém § 13 Práva a povinnosti vlastníků jednotek, odst. 4 říká: „Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě domu jako celku, je vlastník jednotky povinen umožnit na předchozí vyzvání přístup do jednotky. Vlastník jednotky je povinen umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot.“

Ostatní náležitosti jsou ponechány, v souladu s §3 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů, na svobodné vůli vlastníků jednotek daného domu a SVJ, aby si sami na demokratickém principu uvnitř daného společenství v návaznosti na další platné zákonné normy platné v ČR upravili svůj interní chod např. dokumenty typu stanov společenství, domovní řád, usnesení jednání shromáždění v souladu se stanovami společenství, aj.

Domnívám se tedy, že je možné se dle stanov společenství usnést a jako jejich přílohu doplnit určitý metodický dokument, ve kterém se stanoví forma způsobu určení spotřeby u vlastníků, kteří neumožní přístup a instalaci podružného měřidla. Stanovení se může odehrát např. pomocí měrného čísla potřeby vody dle předpisu uvedeného v popisu níže, anebo „motivační“ hodnotou např. násobku této hodnoty.

Dalším vodítkem v této situaci je zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Jeho §5 o rozúčtování nákladů na služby mj. říká, že nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto:
„dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody“,
přičemž směrná čísla roční potřeby vody jsou uvedena v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Pouze jako doplnění Vám zřejmě známé informace uvádím, že při účtování dodávané studené vody je třeba používat platně ověřené vodoměry. Vodoměr je stanoveným měřidlem ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, pokud splňuje všechny požadavky v zákoně stanovené. Doba platnosti ověření vodoměrů na studenou vodu je 6 let a po uplynutí této doby je nutné vodoměry nechat opětovně ověřit.

Úspěšné vyřešení situace ke spokojenosti všech přeje,
Petr Šrutka
Odpovídá:  Ing. Petr Šrutka* - EKIS Praha, Seven tisk