Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.3.17 / dotaz č. 78270
Existuje nějaký závazný předpis (vyhláška, nařízení vlády) nebo technická norma, která by se zabývala požadavky na stavební konstrukce z hlediska prostupu chladu velkokapacitních chladíren či mrazíren?
Dobrý den,

pro tento typ objektů existuje norma ČSN 14 8102 - Tepelné izolace chladíren a mrazíren, sloužící pro navrhování a provádění tepelných izolací chladíren, mrazíren a podobných prostorů. Tato norma je ve věstníku ÚNMZ označena jako určená, tudíž obsahuje podrobnější technické požadavky na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu, kterým je v tomto případě nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Obecný základní požadavek nařízení vlády zní následovně:
„Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné k určenému využití staveb a zároveň plnily základní požadavky na stavby stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Tyto základní požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, to je po dobu, kdy budou ukazatele vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby.“

Samotná norma pak ve své anotaci uvádí konkrétní články, které jsou považovány za závazné.

S pozdravem, Petr Šrutka
Odpovídá:  Ing. Petr Šrutka* - EKIS Praha, Seven tisk