MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dotace na zelené střechy:
1. pro již postavený rodinný dům
2. pro RD ve výstavbě
3. pro RD v projektové fázi
[ 19.4.17 - dotaz číslo: 79793 - téma: Ostatní ]

Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

K dotazu na poskytnutí dotace na provedení zelené střechy možno sdělit následující:
Podpora na výstavbu zelených střech je nově vyhlášena v rámci doplnění již běžícího dotačního programu Nová zelená úsporám. Podprogram NZÚ Rodinné domy v rámci 3.výzvy k podávání žádostí platné od 24.listopadu 2016, účinné ode dne 9.ledna 2017. Celý dokument naleznete na adrese:
http://www.novazelenausporam.cz/file/818/nzu_zavazne-pokyny-pro-zadatele-rd-3-vyzva_11-2016.pdf

Týká se to dvou oblastí podpor:
Oblast A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (zjednodušeně pasivní domy)

Takže přímo k Vašim třem dotazům:
Add.1 – pro již postavený rodinný dům – ano, lze žádat v rámci žádosti A.0 až A.3. Prakticky to znamená, že žádáte o dotaci na dodatečné zateplení stávajícího RD, tedy plníte všechny vyžadované parametry dané podoblasti a k tomu je v rámci stavebních úprav provedena na objektu nebo jeho části zastřešení zelená střecha.
Add.2 – pro RD ve výstavbě – zde platí pravidlo (cituji z podmínek programu):
„Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2007.“ Rozumí se pro oblast A, pak se bere jako stávající dům a platí add.1. Je dobré rovněž vědět, že rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.
Add.3 – pro RD v projektové fázi – ano, ale jen za předpokladu, že se bude žádat o dotaci v oblasti B (pasivní domy). Projekt je tedy již v projektové fázi koncipován tak, aby podmínky programu podoblasti B splnil, součástí bude zelená střecha.

Přikládám znění pravidel pro podporu, text je shodný pro oblast A i oblast B, z dokumentu NZÚ.
„2.2.6 (nebo 2.3.5) Podpora na výstavbu zelených střech
O podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat výhradně současně s podáním žádosti v podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3. (nebo B.1 nebo B,2)
Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody).
Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.
Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je dosažení těchto technických parametrů:
Minimální mocnost vegetačního souvrství (využitelná pro kořenění rostlin) musí být ≥ 8 cm. Pokud je součástí vegetačního souvrství i hydroakumulační vrstva (např. z minerální plsti), je možné mocnost vegetační vrstvy odpovídajícím způsobem snížit s tím, že hydroakumulační vrstva musí být překryta minimálně 2cm vrstvou substrátové směsi
Vegetační vrstva musí být tvořena střešním substrátem určeným pro daný typ zelené střechy
Vegetaci musí tvořit minimálně 5 trvale udržitelných rostlinných druhů
Příjemce podpory zodpovídá za řádnou následnou péči a údržbu zelené střechy
Vegetace v dobré kondici musí být po celou dobu udržitelnosti minimálně na dvou třetinách plochy zelené střechy
Zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu - Vegetační souvrství zelených střech (vydal Svaz zakládání a údržby zeleně, k dispozici ke stažení na webových stránkách Programu).
Podpora v této podoblasti je vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3 (nebo B.1 nebo B,2).“
V případě dalšího zájmu prosím využijte možnost osobní bezplatné konzultace na základě telef. objednání v poradenském středisku EKIS (www.eccb.cz).
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice

[ Odpovídá: Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect