Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.5.17 / dotaz č. 80379
Dobrý den,
v minulých dnech jsme obdrželi od našeho bytového družstva vyúčtování zálohových plateb za rok 2016. Náš dům sestává celkem ze 46 bytových jednotek.
Tentokrát mě dost překvapil rozdíl mezi fakturovaným odběrem za studenou vodu a součtem odečtů vodoměrů v bytech. Rozdíl za rok 2016 činí 228 m3 (fakturovaný odběr 1 108 m3 - součet odečtů podružných vodoměrů v bytech 879,98 m3). Rozdíl, jak je patrno je více jak 20%. Vznesla jsem proto na SBD námitku/reklamaci vyúčtování a bylo mi zodpovězeno, že vše je v normálu, u studené vody dle zákona není určená "nejvyšší mez" rozdílu mezi fakturovaným odběrem a odečtem. Nicméně částka 19 199,50 Kč, která je vyčíslena jako rozdíl a rozúčtovává se na jednotlivé byt. jednotky dle naměřené spotřeby, se mi zdá vysoká, stejně jako rozdíl v odebrané vodě - 228 m3 je přece jenom dost - kde se ztratilo tolik vody?
Moje pochybnost v odběrech vody pak souvisí i s odběrem a rozúčtováním teplé vody (u domu máme plyn. kotelnu, kde dochází k ohřevu vody), kde rozdíl mezi spotřebou: 1187,20m3 (nevím, jakým způsobem se vypočítává) a součtem odečtů podružných vodoměrů (977,56 m3) dělá 209,64 m3 - opět vyvstává otázka, kam zmizelo tolik teplé vody? (rozdíl činí cca 18%). K tomu mi bylo sděleno energetikem SBD, že u teplé vody rozdíl do 20% je v pořádku.
Prosím Vás o vyjádření, zda je pravdivé tvrzení energetika SBD, zda je vše dle zákona v pořádku. Jen pro informaci uvádím, že k takovému výraznému rozdílu nikdy v předešlých letech (2010-2015) nedošlo, i když dům procházel v roce 2010-2011 revitalizací (byl zateplován a měnily se okna). V průběhu roku 2016 došlo k výměně vodoměrů SV a energetikem SBD jsem byla ujištěna, že technik, který měnil vodoměry správně odepsal konečné stavy....tudíž do října 2016 by údajně měly být odečteny správně, i když, jak sama dobře vím, ne u všech byt. jednotek došlo k této výměně.
Nějaké odpovědi jsem našla v již zodpovězených dotazech č. 55121 a 47879, vzhledem k nové legislativě mohlo však dojít ke změnám.
Budu ráda za Vaše odpovědi a vyjádření se k tomuto problému i s případným návrhem na řešení situace.
Děkuji.
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz. V první řadě je třeba uvést, že součet naměřeného množství vody na bytových vodoměrech nebude shodný s naměřeným množstvím vody na fakturačním vodoměru. Vámi uvedené rozdíly v naměřených hodnotách 20% a 18% jsou v toleranci i když tato hodnota není dána žádným předpisem. Výše uvedené rozdíly můžou být způsobeny těmito faktory:
1) přesnosti bytového vodoměru a jeho montážní polohy a přesnosti fakturačního vodoměru.
2) časový rozdíl mezi odečtem na fakturačním vodoměru a odečty na bytových vodoměrech.
3) úniky na domovních rozvodech vody
4) nedostatečným metrologickým zajištěním bytových vodoměrů
1) Přesnost bytových vodoměrů – bohužel ve vašem dotazu nejsou uvedeny typy bytových vodoměrů ani typ fakturačního vodoměru pro určení jejich přesnosti. Při výměně bytových vodoměrů mohli být původní vodoměry s hodnotou Q3 = 1,6 m3/h nahrazeny vodoměry s hodnotou Q3= 2,5 m3/h při zachované přesnosti R 40. Touto záměnou dojde ke změně minimálního průtoku z hodnoty 40 l/hod na hodnotu 62,5 l/hod a tím také ke zvětšení rozdílů mezi odečty na bytových vodoměrech a fakturačním vodoměru, který má zpravidla stupeň přesnosti R 160 a zachytává i menší odběry než bytový vodoměr.Ve Vašem domě na bytovou jednotku připadá denní rozdíl naměřených hodnot studené vody 13,6 l/den a teplé vody 12,4 l/den. Domnívám se, že tyto nesrovnalosti jsou způsobené různou přesností vodoměrů.
2) Časový rozdíl mezi odečty – doporučuji odečty provádět v určitý den 1x za měsíc a kontrolovat s fakturačním měřidlem. Skutečný rozdíl naměřených hodnot mezi fakturačním vodoměrem a bytovými vodoměry lze provést velice nepopulárním a asi neproveditelným opatřením: uzavřít hlavní přívod vody do objektu a zároveň provést odečet na fakturačním vodoměru a odečty na bytových vodoměrech.
3) Nepředpokládám, že ve Vašem bytovém domě jsou úniky vody.
4) Rovněž předpokládám, že instalovaná měřidla jsou metrologicky zajištěna


Odpovídá:  Otakar Slezák* - EKIS Olomouc Slezák tisk