MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobry den. Lze zelenou usporam vyuzit i na porizeni fotovoltaiky v kombinaci s akumulacni baterii v pripade realizace domu, ktery nebude v pasivnim/NE standardu?
[ 15.12.17 - dotaz číslo: 89513 - téma: Dotace a financování projektů ]

Hezký den,

dotaci Nová zelená úsporám (NZÚ) lze použít jak na novostavbu domu, tak také na domy již dříve postavené a není to v současné době podmíněno energetickou náročností domu.

Doporučuji Vám obrátit se na projektanta elektro, který má zkušenosti s fotovoltaickými elektrárnami (FVE) i s dotacemi Nová zelená úsporám (NZÚ). Ten Vám může připravit projekt a pomoci Vám i z realizací. Řada firem nabízí ucelené řešení a je schopna FVE realizovat i pomoci při vyřízení dotace. O dotaci je možno žádat až do roku 2021.

Podmínky dotace upravují Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy v rámci 3. výzvy k podávání žádostí (dále jen „Závazné pokyny“), které specifikují postup administrace celého projektového cyklu a základní ustanovení definovaná směrnicí MŽP č. 2/2015 (dále jen „Směrnice“) v platném znění. Žadatelům a příjemcům podpory přináší ucelený přehled informací potřebný k úspěšné realizaci projektu.

Zde jsou základní podmínky poskytování podpory:

a) Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na území České republiky.

b) Za správnost, úplnost a aktuálnost všech dokumentů předkládaných Státnímu fondu životního prostředí České republiky
(dále jen „Fond“) odpovídá žadatel.

c) Za soulad realizace opatření s obecně závaznými právními předpisy a s předloženým odborným posudkem odpovídá
žadatel.

d) Pro účely programu Nová zelená úsporám (dále jen “Program“) jsou za rodinný dům považovány stavby splňující definici
rodinného domu dle kapitoly 11.

Zde je definice rodinného domu:

Rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Za rodinný dům jsou pro účely Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se pro potřeby Programu nepovažují rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, budovy pro rodinnou rekreaci apod.). Pro účely Programu je za podlahovou plochu považována celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí tvořících obálku budovy.

Pro účely Programu nejsou za rodinný dům považovány také stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem, stavby
dočasné a výrobky plnící funkci stavby.

e) Definici rodinného domu musí budova splňovat po celou dobu udržitelnosti.

f) Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo stavebník rodinného domu (jak fyzická osoba, tak i právnická osoba) podléhající daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (včetně vlastníků uvedených v § 9 tohoto zákona). Za žadatele o podporu v postavení vlastníka se dále pro potřeby této Výzvy považuje také správce svěřenského fondu podle § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud byl předmětný rodinný dům vyčleněn do svěřenského fondu.

g) Žadatel musí zůstat vlastníkem budovy, na kterou je žádáno o podporu, po celou dobu administrace žádosti, tj. od podání žádosti až do vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Registrace a rozhodnutí“).

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce


[ Odpovídá: Lubomír Klobušník - EKIS České Budějovice Klotherm ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect