MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, stavební firma započala se zateplením fasády 100 let starého rod.domu s nevalným úspěchem. PO neustálých problémech jsme se rozloučili. Mám zpracovaný odborný posudek soudním staveb.znalcem. Potřebuji , ale teď fasádu dokončit.
Na fasádě je nalepen 100 mm izolant , projektant zel. úsporám navrhnul 16 cm. Lze vůbec ještě doplnit chybějících 6 cm izolantu? (Posudek mohu přeposlat.)
předpokládám , že stav.firma bude muset vést stav. deník a bude třeba stav. dozoru?
[ 14.2.18 - dotaz číslo: 90462 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.
Z formulace dotazu nevyplývá, na co byl zpracován posudek soudního znalce.
Pokud bylo požádáno o dotaci v rámci programu Nová Zelená úsporám, musely být na Státní fond ŽP předloženy následující dokumenty:
- Odborný posudek zpracovaný energetickým specialistou včetně Průkazu energetické náročnosti budovy a Krycího listu žádosti
- Projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou autorizovanou osobou – projektantem
Státní fond ŽP poté potvrdí alokaci finančních prostředků (akceptace žádosti) na výši dotace, která je rovněž již přesně v Energetickém posudku vypočtena.
Z těchto podkladů musí být dále zřejmé, jaké stavební úpravy jsou prováděny, jaké konstrukce zateplovány, jakými izolanty a v jaké tloušťce.
Dodavatel stavby pak samozřejmě musí podle této dokumentace postupovat, použít v posudku a projektové dokumentaci specifikované materiály, nebo materiály stejných tepelně izolačních a fyzikálních vlastností, jaké jsou v Posudku ve výpočtu uvažovány a v Krycím listu žádosti uvedeny. Mohou to být již přímo kódy SVT navržených izolací (tedy materiálů, které jsou schváleny v „Seznamu výrobků a technologií“ pro použití v rámci programu NZÚ), nebo jsou zde specifikovány tepelné vodivosti požadované, které pak musí dodané a zabudované materiály mít.
Součástí dokladů, které jsou povinné při ukončení akce a předkládají se Fondu, jsou dodavatelské rozpočty a výkazy výměr odpovídající specifikacím v projektu a Posudku.
Tedy musí souhlasit dodané tloušťky, tepelné vodivosti nebo SVT a výměry. Zároveň se dokládá, že faktury byly uhrazeny.
Tloušťka 16 cm izolantu byla tedy bezpochyby navržena v energetickém posouzení a projektu jako nutná podmínka, aby s vyhovělo požadavkům dané oblasti dotace (označují se A.0, A.1 až A.3.)
Aby se mohlo pokračovat v procesu stavby a nebyl pozbyt nárok na dotaci, je nutno mít v pořádku výše uvedené doklady o již provedeném zateplení. Nicméně zateplovat „na dvakrát“ když nic nebránilo tomu použít jeden izolant v předepsané tloušťce je technický nesmysl. Ještě jsem se tím nesetkal, ale Státní fond by v zásadě mohl na toto přistoupit, pokud se dodrží schválená a určená kritéria celkové tloušťky a fyzikálních vlastností izolantu.
Praktická stránka provedení je technologicky řešitelná. Provedení druhého kontaktního zateplovacího systému ETICS přes stávající dříve provedený zateplovací systém již řeší prakticky všichni výrobci a dodavatelé zateplovacích systémů. Ukazuje se, že dříve používané malé tloušťky bude potřeba na budovách zvětšovat.
Postup je ale náročnější a v zásadě by měly navazovat kroky projekční a dodavatelské.
Projekt druhého systému musí stanovit požadavky na kvalitu provedení původního a určit rozsah sond a praktických zkoušek na místě (odtahové, přídržnosti, kotvení). Zároveň předběžně stanoví způsob překotvení nového izolantu přes starý.
Dodavatel vrchního ETICS pak podle předepsaného postupuje, vyhodnotí zkoušky a ověří tak správnost provedení navrženého postupu. Pokud je původní systém proveden nesprávně s hrubými chybami, doporučuje se spíše jeho odstranění.
Doporučení tedy je, obrátit se u Vás v místě například na kvalifikovaného technika některého z dodavatelů systémů, nebo projektanta se zkušeností se sanací vnějších kontaktních zateplovacích systémů, aby navrhli konkrétní postup.
Kvalitní stavební dozor lze jistě doporučit, deník je samozřejmost.
Druhá, ne moc šťastná varianta je, dokončit fasádu v této tloušťce, ale patrně se ztrátou nároku na dotaci a rovněž patrně půjde o nesplnění požadavků vyhlášky o energetické náročnosti budov.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice.

Související legislativa[ Odpovídá: Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect