MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.3.18 / dotaz č. 91806
Při rekonstrukci starého mlýna chceme obnovit i turbínu, která k němu přísluší. V archivech jsme dohledali, že vodoprávní povolení bylo vydáno v roce 1945, a to na 90 let. Místně příslušný úředník vodoprávního úřadu trvá na výkladu, že povolení neplatí. Skončila dříve vydaná povolení s některou z novel vodního zákona nebo platí na uvedených 90 let? Domníváme se, že povolení nakládání s vodami platí i pokud není využíváno. Vodoprávní úřad má pouze možnost zahájit řízení pro omezení nevyužívaných vodoprávních povolení. Postupuje úředník správně?
Dobrý den,
dle dotazu předpokládám, že vodní dílo (stavba k využití vodní energie a energetického potenciálu) již zaniklo a vy se jej snažíte obnovit. Upozorňuji, že nejsem právník. Ve vodním zákoně jsem našel: Dle §13 písmene b) vodního zákona 254/2001 Sb., v aktuálním znění, zaniká povolení k nakládání s vodami zánikem vodního díla umožňujícího povolené nakládání s vodou....
To znamená, že příslušný úředník má pravdu v tom, že povolení zaniklo.
Pokud chcete při rekonstrukci starého mlýána obnovit turbínu měli by jste spolu se stavebním povolením požádat i o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami k využívání jejich energetického potenciálu dle §8 odst. 1 písmene a) bod 1. vodního zákona.
Tento dotaz je právnického charakteru, poradna EKIS slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie.
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Energie vody
tisk