Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.4.18 / dotaz č. 92101
Dobrý den,
jsme malá obec s cca 160 obyvateli nedaleko Velkého Meziříčí. Uvažujeme o tom, že bychom stávající neúspornou technologii veřejného osvětlení vyměnili za technologii LED. Bude se v brzké době otevírat nějaká výzva, ze které bychom mohli tuto výměnu částečně uhradit?

Děkuji za informaci
Dobrý den,
v současné době probíhá dotace ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT. Pro realizaci v roce 2018 bylo nutné podat výzvu do 15.prosince 2017. Vypsání této výzvy proběhlo 1.10.2017. Pro příští rok 2019 nebyla prozatím výzva vypsána. Předpokládané vypsání nové výzvy EFEKT by mohlo být zhruba ve stejném termínu, jak v loňském roce, ale je nutné sledovat nové dotační výzvy. V roce 2017 byla maximální výše dotace 2 mil. Kč s maximální výší způsobilých výdajů 50%. Toto lze předpokládat i pro příští rok a další léta.
Pro získání dotace je nutné, aby se dodržela normová osvětlenost – vše se posléze měří a kontroluje!
Dále je nutné mít všechny potřebné doklady, níže výpis:
A) Pasportizace svítidel a rozvaděčů – jedná se evidencí, která obsahuje informace o jednotlivých prvcích osvětlovací soustavy VO. Pro jednotlivé prvky obsahuje informace o poloze, technických parametrech, identifikační údaje, záznamy o výměnách, stáří apod., nejen vlastních světelných míst, ale také příslušných elektrických rozvodů VO. Pasport tvoří datová a mapová část.
B) Přehled zatřídění komunikací do světelných tříd dle nové ČSN EN 13201 - 1 až 5 a tyto dodržovat
C) Světelně technické výpočty – protokol měření aktuálního stavu osvětlení komunikací
D) Projektová dokumentace alespoň v rozsahu rozpočtu resp. výkaz výměr, pokud se nedělá ani jeden nový sloup. V opačném případě projekt včetně stavebního povolení a vyjádření příslušných správců sítí a dotčených orgánů.
E) Energetický audit nebo alespoň energetický posudek (samozřejmě včetně vyhodnocení všech faktur za elektrickou energii za poslední ucelené 3 roky – evidence za daňových dokladů)
F) Zprávy o revizi elektrických zařízení - Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených normou. Lhůta pro provádění periodických revizí je odvozena z ČSN 33 15 00 ve vztahu k umístění elektrického zařízení ve venkovním prostředí – pro VO je lhůta pravidelných revizí stanovena na 4 roky. Periodická revize musí být provedena nejpozději v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby poslední revize.
G) a v neposlední řadě zpracování Žádosti o dotaci včetně potřebných náležitostí

poté dojde k vyhodnocení Ministerstva průmyslu a obchodu zda Vám bude dotace přidělena.

Jak je zřejmé, je nutné mít dostatek času na zpracování podkladů pro vyřízení dotace. V metodickém pokynu pro žadatele o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení z programu EFEKT jsou dále stanoveny uznatelné a neuznatelné náklady a přesné pokyny pro získání dotace.

S pozdravem
Ing. David Urbánek


Odpovídá:  Ing. David Urbánek - EKIS Velké Meziříčí tisk