Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.5.18 / dotaz č. 93893
Potřeboval bych snížit vlhkost a chlad ve sklepních prostorách staršího třípodlažního bytového domu. Dům je umístěn v zástavbě, jeho podloží tvoří štěrk, písek a jíl. Úroveň podlahy sklepa je pod okolním terénem a u jeho smíšeného zdiva z cihel a kamenných bloků není provedena žádná hydroizolace.
Jaké by bylo vhodné řešení ? Zvažuji provést podlahu sklepa oddělenou od podloží vzduchovou spárou a odvětrávanou pomocí drenážní hadice zaústěné do komína.
Prosím o vaše doporučení.
Děkuji.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz, zájem o poradenství i doplnění technických podkladů.

Stav vnitřního prostředí sklepa by měl také odpovídat způsobu užívání. Pokud by zde byly i pobytové místnosti, například dílna nebo provozovna, pak by jistě stálo za to udělat nějaké zásadnější stavební opatření ke snížení vlhkosti a to by patrně zahrnovalo rovněž temperaci a větrání sklepních prostor.
Pokud zůstanou sklepy užívané na skladování jako příslušenství k bytům, je více možností jak postupovat.
Provedení sanačního opatření na principu vzduchoizolační metody nebo částečné snížení vlhkosti stěn systémem větracích kanálků je jeden z nich. Plocha neodizolované podlahy bývá častým zdrojem vlhkosti, pokud je například z cihelné dlažby položené na vlhké podsypy (např. písek, suť apod.). V případě betonových podlah zase dochází k transferu vlhkosti do okolních stěn a tvorbě vlhkostních map, zároveň bohužel i transferu solí a tím větší degradaci omítek.
Pokud by se šlo cestou stavebních úprav, základní doporučení je nechat zpracovat alespoň koncepční projekt. Ten musí vyjít z prohlídky stavu na místě, jako podklady lze předepsat provedení alespoň základních rozborů vlhkosti a salinity, nejlépe z odebraných vzorků zdiva. Případně provedení sond (podlaha), posouzení případného vlivu závad technických vedení na vlhkost (kanalizace) apod. Možnými pod-variantami řešení je buď provedení celoplošné větrané dutiny vytvořené například ze systémů plastových tvarovek (u nás nejužívanější Iglu a IPT) nebo vytvoření celoplošné větrané štěrkové vrstvy nebo pouze návrh větracích kanálků nebo žeber podél vlhkých stěn. Obecně – celoplošné dutiny dosahují lepších výsledků, ale vždy záleží na způsobu návrhu provedení, kde společným jmenovatelem je zajištění dostatečného proudění vzduchu. Návrh rozmístění přívodních otvorů a vytipování vhodných svislých stoupaček v komínech je právě výsledkem návrhu projektu. U těchto metod založených na přirozeném proudění je skutečně nejvhodnější využít komíny z důvodu převýšení a tahu.
Koncepční rozvaha může zahrnovat rovněž vhodnost a reálnost provedení jiných metod, například chemická injektáž zdiva.
Osvědčuje se, pokud jsou degradované a vlhké omítky jejich úplné odstranění a ponechání k vysýchání (již při funkčním větrání) a následné provedení omítek sanačních.
Na stavební úpravy méně náročnou variantou a metodou je využití sklepních solárních kolektorů pro odvlhčení a větrání vnitřních a sklepních prostor. Nabízí se několik výrobců a provedení, nevýhodou je, že ne všude lze tento systém použít a nainstalovat. Záleží na orientaci stěn, možnosti umístění na privátním pozemku apod. Výhodou je předehřev přiváděného vzduchu, tedy snížení jeho vlhkosti (přivádí se suchý vzduch) a to, že systémy nejsou závislé ne na pojení na elektrickou energii.
Možná je i kombinace stavebních úprav a způsobu větrání. Také by se měla ověřit problematika výskytu radonu a možnost jeho zvýšeného vnikání do obytných místností. Provedení protiradonového opatření by pochopitelně situaci trochu komplikovalo.
K zaslaným podkladům:
Z půdorysu je patrné, že řešené sklepní prostory cca 5,5 x 11,0 m rozdělené zdí do pěti částí, se nachází patrně v uličním průčelí, jsou klenuté a mají sklepní okna. Podlaha je nyní snížena o 10 cm, v plánu je celoplošné položení nízké nopové fólie a na ní beton (?). Podél stěn prohloubení, vyložení nopovou fólií a na ní flexi děrovaná hadice 80 mm. Přívod vzduchu z šachty ve sklepě (tedy sklepní vzduch!) a odtah do dvou směrů ke dvěma komínům.
Nerozumím příliš způsobu uložení větrací hadice a její funkce, když bude od zdiva oddělená fólií, takže proudění vzduchu neovlivní patu stěny. Tam je jen jakási separace nízkým nopem. Hadice má tedy odvětrávat „škvíru“ pod nízkými nopy v ploše?
Přiklonil bych se k použití v textu výše uvedeného systému s výškou dutiny 7 cm (případně 4 cm, pokud je nedostatek výšky sklepa opravdu akutní). Na webu jsou základní detaily. Tím by byla vytvořena celoplošná dutina ve všech pěti prostorech a propojení by bylo provedeno prostupy u obvodové zdi (v místě vedení plánované hadice) a u vstupu, kde jsou místnosti stavebně propojeny. Odtah do komínů by byl proveden v místech dle nákresu. Přívod vzduchu se obvykle navrhuje z exteriéru, ale to v případě vložení tepelné izolace do podlahy. To zde není v plánu a je nebezpečí prochládání podlahy v mrazech, především v oblasti přívodu. Tedy se pokusit zajistit sání z interiéru, ale ne ze sklepa, kde bude vzduch vždy o něco vlhčí. Celková tloušťka skladby by byla například: vyrovnání drobným štěrkem 2 cm, větraná celoplošná mezera 4 cm (7 cm), přebetonování 4 cm, povrchová úprava = celkem 10 cm nebo 13 cm. Hadice by nikde žádné nebyly. Doporučení by ještě bylo, především v případě větrané mezery jen 4 cm, vymyslet podél stěny její zvýšení vytvořením většího profilu větracího kanálku, který musí (!) být v celé linii propojený s vodorovnou dutinou. Popis návrhu prosím berte jako informativní, resp. můj názor „na dálku“ a to především s ohledem na výše uvedené skutečnosti potřeby provést podrobnější rozbory, Upozorňuji v dobré víře, že to není projektový návrh, ze kterého by mohla být vyvozována nějaká zodpovědnost za výsledek, nýbrž pouze nezávazné poradenství.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk