Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

UŽITÍ OZE A REÁLNÝ PODÍL V ČESKÝCH BUDOVÁCH

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov zavedla pojem budov s téměř nulovou potřebou energie. Budovou s téměř nulovou potřebou energie“ je budova, jejíž energetická náročnost je velmi nízká. Téměř nulová či nízká potřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí.
Cílem publikace bylo ověřit na rozšířených druzích budov vícepodlažní BD, izolovaném RD, školní budově a administrativní budově, způsoby užití OZE a míry užití v % roční potřeby při splnění požadavku nákladově optimální energetické náročnosti. Publikace je zaměřena na obnovitelné energie a netradiční účinné technologie integrované do budovy a snižující měrnou potřebu primární energie (Sluneční energie -pasivní, aktivní a kombinované využití pro vytápění a přípravu TV; fotovoltaika pro výrobu elektřiny; Teplo prostředí – ze vzduchu, vody, půdy – TČ – pro výrobu tepla; Biomasa – pro výrobu tepla; Šedá vodu – pro výrobu tepla (předehřev TV); Kombinovaná výroba tepla v mikro zdrojích).
Jednotlivé druhy OZE byly analyzovány, bylo definováno jejich možné užití a pro vybrané druhy budov stanoveny možné podíly OZE.
V publikaci jsou také výsledky simulace energetické náročnosti referenčních budov formou EA a programem STUE. Ve variantách – souborech opatření – byly účelně užity OZE a netradiční technologie. Nákladová optimalizace byla provedena stanovením celkové ceny podle Nařízení a ČSN EN 15459 – Energetická účinnost budov – Metoda ekonomického hodnocení energetických soustav v budově, přiměřeně i pro stavební konstrukci. Referenční budova byla provedena podle zásad a hodnot z vyhlášky č. 78/2013 Sb.
Výstupem jsou přehledné tabulky: geometrie, parametry a charakteristiky konstrukce a soustav TZB referenčních budov; uvažované vytápěcí, větrací soustavy a soustavy přípravy TV; charakteristické vlastnosti konstrukce a soustav podle variant se soubory opatření a hodnoty; potřeby dodané a primární energie pro referenční budovy a varianty míra užití OZE.
Rok vydání:  2013
Zdroj:  STÚ‐E, s.r.o.
Stáhněte zde