Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

KLIMATOLOGICKÉ ÚDAJE 2011-2012

Navazuje na údaje v publikaci „Podklady pro hodnocení projektů – klimatologické údaje“ vydané ČEA v roce 1997 a na údaje v publikacích „Technické podklady pro monitorování a vyhodnocování efektivnosti využívání energie – klimatologické údaje“ vydané ČEA v letech 1999 až 2006.
Výchozími podklady byly denní a měsíční přehledy počasí od 1. září 2011 do 31. srpna 2013, zakoupené pro jednotlivé lokality od ČHMÚ.
Klimatologické údaje, tj. teploty a doby slunečního svitu, příklady výpočtů a jejich výsledky jsou zpracovány číselně a uspořádány do tabulek.
Klimatologické údaje zahrnují průměrné měsíční venkovní teploty, počty dnů vytápění v jednotlivých měsících a v otopných obdobích a průměrné venkovní teploty a počty denostupňů za tato období i za jednotlivé fakturační roky. Údaje jsou zpracovány ve smyslu pravidel pro vytápění stanovených vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.
Počet denostupňů je stanoven pro více hodnot průměrné vnitřní teploty, které se v objektech nevýrobní sféry mohou vyskytovat v návaznosti na útlum a přerušení vytápění dle režimu užívání. Dále jsou uvedeny hodnoty tzv. normálu, tj. údaje padesátiletých průměrů teplot venkovního vzduchu za období 1901 – 1950, které byly zpracovány na podkladě publikace „Podnebí Československé socialistické republiky – Tabulky“, vydané Hydrometeorologickým ústavem v roce 1963 v Praze, a normové hodnoty střední teploty venkovního vzduchu a počty dnů v otopném období podle padesátiletého průměru dle tab. 1 přílohy 4 ČSN 38 3350 „Zásobování teplem. Všeobecné zásady– změna" 8/1991.
Nově jsou doplněny 30tileté průměry teplot (1961 až 1990), stanovené pro určitá (omezený počet) místa ČHMÚ.
V příloze je uvedeno rozložení stanic a další údaje získané z ČHMÚ.
Rok vydání:  2013
Velikost:  17.5 MB
Zdroj:  STÚ‐E s.r.o.
Stáhněte zde