Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Novelizace Národního akčního plánu energetické efektivnosti, NAPEE II

Evropská Unie čelí bezprecedentním výzvám, které vyplývají ze zvýšené závislosti na dovozu energie, z nedostatku zdrojů energie a z potřeby omezit změnu klimatu a překonat hospodářskou krizi. Energetická účinnost je důležitým prostředkem, jak těmto výzvám čelit. Zlepšuje bezpečnost dodávek do Unie, neboť snižuje spotřebu primární energie a snižuje dovoz energie. Pomáhá nákladově efektivním způsobem snižovat emise skleníkových plynů, a tím zmírňovat změnu klimatu.
Za tím účelem přijala v roce 2006 Evropská Unie Směrnici 2006/32/ES o energetické efektivnosti a energetických službách, která požaduje, aby členské státy přijaly celkový vnitrostátní orientační cíl úspor energie ve výši 9 % do roku 2016, dosažitelný díky energetickým službám a jiným opatřením ke zvýšení energetické účinnosti, a usilovaly o jeho splnění. Z posouzení dopadů plnění této směrnice v letech 2008 až 2011 vyplývá, že členské státy směřují k dosažení 9% cíle, který je ale podstatně méně ambiciózní, než následně přijatý cíl 20% úspory energie do roku 2020 podle „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125 a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES“. Proto není nutné se nadále zabývat plněním Směrnice z roku 2006 a s výjimkou některých článků, došlo přijetím nové Směrnice k jejímu zrušení. Zachována v nové Směrnici zůstala povinnost zpracovávat Národní akční plány energetické efektivnosti a předkládat je Evropské komisi k posouzení.

tento informační materiál s názvem Novelizace Národního akčního plánu energetické efektivnosti, NAPEE II, obsahově navazuje na dříve vypracovaný NAPEE II a novelizuje jej v souladu s požadavky nové Směrnice. Novelizace v sobě zahrnuje:
- doplnění nových energeticky úsporných opatření a vynechání opatření překonaných, s cílem vyhovět požadavku, že místo systému povinného zvyšování energetické efektivnosti u konečných zákazníků podle článku 7 směrnice, ČR příjme opatření (seznam včetně velikosti dosahovaných úspor energie je v příloze 4.1 splňující kritéria stanovená v odstavcích 10 a 11 článku 7,
- hodnocení úspor energie až do roku 2020 místo jen do roku 2016,
- vyjádření cílů plnění nové Směrnice rovněž v úrovni spotřeby primární energie,
- další údaje podle přílohy XIV k nové Směrnici.
Rok vydání:  2013
Velikost:  1.9 MB
Stáhněte zde