Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb.

V průběhu roku 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 78/2013 Sb., která je prováděcí vyhláškou k novele zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií.
Tato Vyhláška je mimo jiné reakcí na nové požadavky Směrnice evropského parlamentu a rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov a zásadně mění způsob hodnocení energetické náročnosti v České republice.
Energetickou náročností budovy se rozumí vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.
Výpočet energetické náročnost budovy se provádí intervalovou výpočtovou metodou
minimálně s délkou měsíčního výpočetního kroku na zónovém modelu budovy, zatíženém
typickým profilem užívání a klimatickými daty. Dynamické vlastnosti budovy jsou zahrnuty ve výpočtu pomocí činitele využití tepelné kapacity budovy, účinností systémů technických zařízení budovy a účinností využití tepelných zisků.
Energetická náročnost se vyjadřuje ukazateli energetické náročnosti budov. Komplexnost a objem výpočtů nutných ke stanovení ukazatelů energetické náročnosti
budov vede k nutnosti použití výpočetní techniky a ruční zpracování výpočtu je s výjimkou nejjednodušších objektů prakticky nemožné.
Hodnocení energetické náročnosti se provádí na základě porovnání ukazatelů energetické náročnosti posuzované budovy s ukazateli energetické náročnosti referenční budovy, definované vyhláškou č. 78/2013 Sb. Výstupem hodnocení energetické náročnosti je PENB, ve kterém jsou v textové a názorné grafické podobě uvedeny výsledky hodnocení jednotlivých ukazatelů a další údaje, vyžadované platnou legislativou.
Rok vydání:  2013
Zdroj:  ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov
Stáhněte zde