Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zpracování metodiky energetického posudku pro projekty realizované v rámci dotačních programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků

Zákon č.318/2012, jenž nabývá účinnosti 1.1.2013, zavádí do praxe nový nástroj k identifikaci a ověření úspor energie a k posouzení plnění předem stanovených technických, ekonomických a ekologických parametrů určených zadavatelem – Energetický posudek.

Publikace obsahuje metodiku postupu vyhotovení energetického posudku pro dva v zákoně definované případy, kdy stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství musí zajistit vypracování energetického posudku.
Konkrétně se jedná o tyto dva typy energetických posudků:
1) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití onovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,
2) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene d).

Metodika je rozdělena do úvodní části, kde jsou uvedeny legislativní požadavky přímo související s předmětnou problematikou, v další části je zformulována metodika postupu zpracování energetického posudku pro posouzení proveditelnosti projektů a metodika postupu zpracování energetického posudku za účelem vyhodnocení plnění parametrů realizovaných projektů úspor energie. V rámci metodik jsou rovněž uvedeny praktické aplikace metodik.