Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Metodika energetického posudku pro jednotlivé vyjmenované případy, v zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.318/2012 ze dne 19.7.2012, jenž nabývá účinnost 1.1.2013, zavádí do praxe nový nástroj k identifikaci úspor energie a k posouzení plnění předem stanovených technických, ekonomických a ekologických parametrů určených zadavatelem – Energetický posudek.
Vypracovaný dokument obsahuje metodiku postupu vyhotovení energetického posudku pro tři
v zákoně definované případy, kdy stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy
nebo energetického hospodářství musí zajistit vypracování energetického posudku.

Konkrétně se jedná o tyto tři základní typy posudků:
a) Energetický posudek hodnotící technickou, ekonomickou a ekologickou proveditelnost alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW. Tento posudek je nedílnou součástí průkazu energetické náročnosti budovy podle §7d,
b) Energetický posudek hodnotící proveditelnost zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu (zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných,
c) Energetický posudek hodnotící proveditelnost zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu (stavebního zákona č.183/2006 Sb. a vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných. U energetického hospodářství, které užívá k výrobě elektřiny plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW a u energetického hospodářství, které užívá k výrobě elektřiny spalovací motory se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW.