Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

UPLATNĚNÍ METODY EPC VE SVĚTLE NOVĚ PŘIJATÝCH EVROPSKÝCH SMĚRNIC O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Metodou či také službou EPC (z angl. „Energy Performance Contracting“) se rozumí takové smluvní uspořádání, kdy dodavatel nese plnou zodpovědnost za vhodnou volbu, projektování, realizaci a provoz (funkčnost) opatření na úsporu energie výměnou za část úspor provozních nákladů, které po dobu trvání smlouvy z těchto opatření bezprostředně plynou. Součástí služby EPC může být také zajištění financování investice.

• Firma energetických služeb je specializovaná firma, která zajišťuje komplexní služby formou EPC. Takové firmy jsou označovány buď zkratkou ESCO (z angl. „Energy Services Company“) nebo také FES v české zkratce