Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Technická zpráva o projektu „Databáze referenčních klimatických roků pro území ČR“

Úkolem ČHM v rámci přidělené dotace je:
Rozšířit stávající databázi šesti referenčních klimatických roků (zkráceně RKR) počítaných metodou, kterou stanovuje národní příloha k ČSN EN ISO 15927—4, a to pro výchozí období 1991-2005. Bude vytvořen 1 nový páteřní referenční klimatický rok pro oblast Českomoravské vysočiny (pravděpodobně Přibyslav) a 5 doplňkových referenčních klimatických roků dle dostupnosti radiačních dat a potřeby prostorových interpolací, s přihlédnutím k hustotě osídlení (pravděpodobně Kadaň, Churáňov, Luká, Kuchařovice, Praha-Klementinum). Doplňkovými RKR se rozumí staniční RKR vytvořené s ohledem na výběr rokoměsíců v oblastech působnosti páteřních RKR.

Zdokonalit prostorovou aproximaci RKR na úrovni okresů či katastrů s rozlišením výškových pásem nejméně 100 m v návaznosti na požadavky stávající legislativy při navrhování a posuzování tepelného a vlhkostního chování stavebních konstrukcí, provozu technických zařízení pro vytápění a chlazení a při posuzování energetické náročnosti budov. K tomu účelu bude využita širší databáze meteorologických dat ČHMÚ z období 1991-2005, dle potřeby i z delšího období. Budou využity i poslední znalosti a zkušenosti s obdobnou problematikou v zemích EU.

Vytvoření a provozování internetové aplikace pro poskytování RKR na úrovni katastrů s rozlišením výškových pásem nejméně 100 m bez dalších poplatků ze strany uživatelů. Výchozím podkladem bude interní programová aplikace generace RKR vytvořená v rámci „Investiční dotace MPO č. 122142-8903, Databáze meteorologických dat prezentujících klimatické podmínky na celém území ČR“, která bude transformována do internetové aplikace zároveň se zdokonaleními realizovanými v rámci předchozích dvou bodů předmětu zakázky.

Klimatická data můžete získat na výše uvedené internetové adrese zdroje, tedy Českého hydrometeorologického ústavu.
Rok vydání:  2010
Velikost:  694.2 kB
Stáhněte zde