Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Variantní posouzení scénářů dodávky tepla a el. energie ze zdrojů využívající fosilní paliva nebo OZE

Publikace v úvodu definuje tři základní varianty zdrojů tepla nebo tepla a el. energie lišící se rozsahem tepelného výkonu. Každá z variant řeší v daném výkonovém rozsahu možnou dodávku energie v několika alternativách lišících se jednak druhem zdroje (výtopna pro dodávku jen tepla nebo teplárna pro dodávku tepla a el. energie) a jednak druhem paliva (zemní plyn, biomasa, odpad) nebo zdrojem nízkopotenciálního tepla pro dodávku tepla z tepelného čerpadla.
Pro každou alternativu ve třech výkonových variantách jsou stanoveny scénáře provozu zdroje energie a odpovídající bilance spotřeby paliva a množství dodaného tepla a el. energie.
Následně jsou v uvedeném členění jednotlivé alternativy takto navržených zdrojů hodnoceny z hlediska ekonomie provozu a vlivu jejich provozu na životní prostředí.
V závěru publikace jsou výsledky hodnocení shrnuty do přehledu, z kterého vychází doporučení pro určení instalace vhodného zdroje energie do daných podmínek. Výběr optimální varianty však vždy bude záležet na komplexním posouzení situace v lokalitě.
Rok vydání:  2015
Velikost:  1.1 MB
Stáhněte zde